Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tekniikan englanti (1 osp)
Englannin kielellä viestiminen työelämän tilanteissa Opiskelija osaa käyttää auto- ja logistiikka-alan ammattisanastoa luontevasti englanninkielisessä vuorovaikutustilanteessa.
Tutustuminen auto- ja logistiikka-alan englanninkieliseen materiaaliin Opiskelija syventyy auto- ja logistiikka-alan sanastoon tekstien ja sähköisen materiaalin avulla.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija kokee vieraan kielen opiskelun työtään ja työelämää avartavana tekijänä.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija kehittää oppimaansa ja kokeilla uusia kielen oppimisen tapoja.
Käyttöenglanti (1osp)
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen englannin kielellä Opiskelija harjoittelee arkielämän keskustelu- ja palvelutilanteita vieraalla kielellä.

Opiskelija kertoo työstään ja työpaikastaan. Opiskelija tutustuu työelämän normeihin vieraalla kielellä eri medioita käyttäen.

Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija kehittää oppimaansa ja kokeilla uusia kielen oppimisen tapoja.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa vieraan kielen rakenteisiin, erityisesti sellaisiin, jotka liittyvät vieraskielisissä yhteyksissä toimimiseen hyödyntäen sähköisiä viestimiä.
Englantia kansainvälisessä työympäristössä (1 osp)
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija kertoo itsestään, opiskelustaan ja työtehtävistään sekä täyttää vastaavat tiedot kansainvälisessä harjoittelussa tarvittaviin asiakirjoihin.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Kielen oppimisen kehittäminen

Opiskelija harjoittelee oppitunneilla keskustelutilanteita ajankohtaisista teemoista kansainvälisessä työyhteisössä toimimista varten.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan luokkahuoneessa, työsalissa ja tarvittaessa työmaalla.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Opettaja arvioi opiskelijan perehtyneisyyttä oman alan englanninkieliseen materiaaliin.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kertoa itsestään ja alastaan sekä vastata kysymyksiin vieraalla kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia selviytyä selviytyä suullisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa

ENGLANTI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englantia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa jatko-opinnoissa vaadittavaa englanninkielen taitoaan suullisilla, kirjallisilla ja kuullunymmärtämistehtävillä. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan lukemalla omaan alaansa liittyviä työelämätekstejä. Opiskelija laatii englanninkielisen yritysesittelyn.
Englanninkielisten tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan lukemalla erilaisia tekstejä, kuten alan julkaisuja tai nettilehtiä. Opiskelija laatii englanninkielisen tekstin, kuten referaatin tai raportin.
Englannin perusrakenteiden hallinta Opiskelija syventää englanninkielen perusrakenteiden osaamistaan harjoittelemalla esimerkiksi verbien aikamuotoja, apuverbejä, konditionaalia, passiivia, sanajärjestystä sekä yleisimpien prepositioiden käyttöä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa alan pääsykokeista sekä jatko-opinto- ja työmahdollisuuksista. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja vahvistaa niitä. Opettaja valmentaa opiskelijoita jatko-opinnoissa vaadittavia koetilanteita varten, harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa mm. ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.2. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.2.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia jatko-opinnoissa vaadittavissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen referaatin tai raportin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

Jatko-opintoihin valmentavien englannin kielen opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.