Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän kemia
Osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia Opiskelija tutustuu niihin kemian peruskäsitteisiin ja lainaalaisuuksiin, joita oman alan ilmiöiden ymmärtäminen vaatii.

Opiskelija perehtyy polttoaineiden kemiaan ja palamisreaktioihin sekä niissä syntyviin päästöihin ja tutustuu katalysaattorin toimintaperiaatteeseen.

Opiskelija tutustuu metallien korroosioon kemiallisena ilmiönä ja oppii ymmärtämään korroosiosuojauksen kemiallisen merkityksen

Osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. Opiskelija tutustuu auto- ja logistiikka-alan käytettäviin kemikaaleihin ja niiden kemiallisiin ominaisuuksiin, oppii aineiden turvallisen säilytyksen, käsittelyn ja hävityksen teorian ja tutustuu käytäntöön työsalissa. Opiskelija oppii tulkitsemaan kemikaalien varoitusmerkkejä.
Työelämän fysiikka
Osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia Opiskelija tutustuu fysiikan suurejärjestelmään ja harjoittelee oikeaoppisten kirjaintunnusten ja yksiköiden käyttöä.

Opiskelija perehtyy auto- ja logistiikka-alan kannalta merkittäviin liike-, voima- ja lämpöopin ilmiöihin ja näiden takana oleviin fysiikan lainalaisuuksiin. Käytännön kokeiden ja laskutehtävien avulla opiskelija oppii ymmärtämään ja ratkaisemaan fysiikkaan liittyviä auto- ja logistiikka-alan ongelmia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan fysiikan käsitteisiin, ilmiöihin sekä lainalaisuuksiin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ottamaan huomioon työssään keskeisiä kemian ilmiöitä ja kemiallisten aineiden ominaisuuksia sekä säilyttämään, käsittelemään ja hävittämään kemikaaleja.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta auto- ja logistiikka-alan fysiikan ja kemian osa-alueista tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten kirjallisten oppimistehtävien ja kokeellisten tutkimustehtävien työselostusten avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja kokeellisen työskentelyyn oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan fysiikan käsitteiden ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltamista sekä kemiallisten aineiden ja niiden ominaisuuksin huomioon ottamista työssä samoin kuin opiskelijan valmiutta säilyttää, käsitellä ja hävittää kemikaaleja.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan auto- ja logistiikka-alan fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen, suullisten ja kirjallisten tuotosten sekä kokeellisen työskentelyn perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan fysiikan ja kemian osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä, kokeellista työskentelyä tai työselostuksia.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa