Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN (3 osp)

Käytännön TVT (1 osp)
osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia Opiskelija oppii asentamaan ja ottamaan käyttöön uusia laitteita ja sovelluksia sekä perehtyy niiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.
osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia Opiskelija oppii tunnistamaan ja ratkaisemaan tavanomaisten laitteiden ja sovellusten tyypillisiä ongelmia. Opiskelija oppii etsimään laitteiden ja sovellusten ominaisuuksiin, käyttöön ja ongelmiin liittyvää tietoa internetistä ja arvioimaan sitä kriittisesti.
Työelämän TVT (2 osp)
Osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää auto- ja logistiikka- alalla Opiskelija tutustuu auto- ja logistiikan alalla käytössä oleviin tietojärjestelmien sovelluksiin ja harjoitusten avulla oppii käyttämään niitä alaan liittyvissä tilanteissa.
osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa
markkinoinnissa.

Osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi

Opiskelija oppii oman ja yrityksen ammattitaidon markkinoinnissa hyödyllistä kuvan, tekstin ja videon käsittelyä ja luo markkinointiin sopivia digitaalisia materiaaleja. Opiskelija tutustuu verkkopalveluihin, joissa yritystä voi kurssilla luotuja digitaalisia materiaaleja jakamalla mainostaa.
Oppimisen arviointi ja palaute Opiskelijan oppimista ohjataan kurssin aikana antamalla jatkuvaa suullista palautetta.

Oppimista arvioidaan jatkuvasti kurssin aikana opiskelijan tekemien tehtävien perusteella. Opiskelijan oppimista arvioidaan suhteessa opintosuunnitelmassa määriteltyihin osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla ja ohjauksella tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen ja arvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- ja esitysohjelmilla tehdyistä tuotoksista.

OPH:n tutkinnon perusteiden tieto- ja viestintätekniikan sekä sen hyödyntämisen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Valinnaiset TVT-opinnot suoritetaan pääsääntöisesti TVT:n perustaidot -opintojen jälkeen.