Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eurooppa-tieto (1 osp)
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta Euroopan unionissa Opiskelija tutustuu ja hakee lisätietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista Euroopan unionissa sekä perehtyy päätöksentekojärjestelmään.

Opiskelija hakee tietoa Euroopan unionin synnystä, historiasta ja nykytilasta sekä ymmärtää Suomen roolin yhtenä Euroopan unionin jäsenvaltiona.

Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija tutustuu opiskelu- ja työnhakukanaviin Euroopan talousalueella ja käyttää tiedon haussa eri medioita.

Opiskelija ymmärtää vieraiden kielten osaamisensa tukevan työnsaantimahdollisuuksiaan.

Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (2 osp)
Auto- ja logistiikka-alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä. Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevaa uutisoinnin seuraaminen Opiskelija perehtyy auto- ja logistiikka-alan yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen auto- ja logistiikka-alan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa auto- ja logistiikka-alan talousuutisointia.

Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden sekä opettajan osoittamien materiaalin avulla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.

Oman talouden hallinta (1 osp)
Oman talouden perusteisiin tutustuminen Opiskelija suuntaa kohti itsenäistä elämää. Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksella oman talouden perusteisiin käyttäen aktiivisesti verkkomateriaaleja.

Opiskelija tutustuu eri asumismuotoihin ja niiden ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin sekä opiskelija-asuntoloihin, kuten HOAS-asuntoihin. Hän tuntee vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet ja tietää, mitä tarkoittaa vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen.

Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen Opiskelija perehtyy rahan käyttöön ja tekee oman talousarvion kuukauden tuloista ja menoista. Hän osallistuu esimerkiksi Tarkka fyrkka -tapahtumaan. Hän ymmärtää lainojen, vippien ja rahapelien vaikutuksen omaan talouteen ja tietää, miten toimitaan maksuvaikeuksissa ja mitä tarkoittaa maksuhäiriö.

Opiskelija tutustuu nuorten pankkipalveluihin ja verkkopankkiin sekä säästämiseen. Hän tutustuu opintotukijärjestelmään ja Kelan verkkosivustoihin.

Opiskelija tuntee oman verokorttinsa ja tietää, miten verotus Suomessa toimii sekä ymmärtää itseään koskevan verotuksen.

Opiskelija tutustuu kuluttajansuojaan ja osaa reklamoida esimerkiksi viallisesta tuotteesta.

Opiskelija suunnittelee opettajan ohjauksella omien elämäntapojen parantamista ja oman toiminnan ja ajankäytön muuttamista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamistaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.

Opiskelija käy mahdollisuuksien mukaan eduskuntavierailulla tai syventyy muulla tapaa eduskunnan käytäntöihin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät. Osaamista arvioidaan henkilökohtaisessa palautekeskustelussa opiskelijan kanssa. Arviointi perustuu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun opiskelijan kanssa.

OPH:n tutkinnon perusteiden yhteiskuntataitojen valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa