1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Elintarvikealan perusammattilaisella on laaja-alainen ammattitaito, ja hän kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Hänellä on valmiudet toimia työssään omatoimisesti ja ryhmän jäsenenä. Hän on aloitteellinen ja aktiivinen sekä selviää uusista tilanteista ja osaa ratkaista ongelmia. Elintarvikealan ammattilainen on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

Elintarvikealan ammattilainen tekee työnsä elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimusten mukaisesti sekä käsittelee raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään.

Hän ottaa vastuuta omista tehtävistään ja ymmärtää toimintansa merkityksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen yrityksen taloudellisen tuloksen muodostumisessa. Hän pystyy näkemään työnsä osana koko elintarvikeketjua (alkutuotanto ja jalostus, suurkeittiöt, ravintolat, kauppa sekä kuluttajat) ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään.
Elintarvikealan ammattilainen osaa toimia elintarviketuotannon prosesseissa vastuullisena työntekijänä ja hän huolehtii ja pitää kunnossa työvälineensä ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään ammatin vaatimusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota työergonomiaan. Hän käyttää tietotekniikkaa ja ammatillista kielitaitoa työssään. Hän ymmärtää ravitsemuksellisten tekijöiden ja alakohtaisen lainsäädännön merkityksen.

Kansainvälisessä ympäristössä työskentelevältä elintarvikkeiden valmistajalta edellytetään vieraiden kielten hallintaa, kohdemaan kulttuurin ymmärtämistä, palvelualttiutta ja erilaisiin oloihin mukautumista.

Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen leipomoalalla, liha-alalla, meijerialalla tai muissa elintarviketeknologian prosesseissa. Koulutusohjelman/osaamisalan suorittaminen tuottaa työelämän vaatiman perusammattitaidon. Stadin ammattiopistossa opiskelijan on mahdollista suorittaa leipomoalan koulutusohjelman mukaiset opinnot.

Leipomoalan koulutusohjelman suorittanut leipuri-kondiittori osaa toimia leipuri-kondiittorina pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä. Hän osaa valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä ja konditoriatuotteita sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa. Toimiessaan teollisuusleipomossa hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa, niin että tuotanto linjalla jatkuu joustavasti, turvallisesti ja hygieenisesti.
Lisäksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 §).

Pääkaupunkiseudun monialaiset toimintaympäristöt antavat hyvät mahdollisuudet opintojen yksilöllistämiseen. Opiskelijalla on esimerkiksi mahdollisuus suorittaa opinnot osittain oppisopimuskoulutuksella ja kokeilla yritystoimintaa.

Stadin ammattiopisto tukee opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Kaikissa opiskeluympäristöissä ja -menetelmissä korostetaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja, kuten oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tiedon hankintaa sekä ongelmanratkaisutaitoja. Verkko-opetuksen ja eTaito-työskentelyn avulla lisätään opiskelijoiden tietoteknistä-, teknologista-, viestintä- ja mediaosaamista.

Stadin ammattiopiston elintarvikealan koulutuksen tavoitteena on kasvattaa opiskelijoista aktiivisia, omatoimisia, innovatiivisia ja joustavia alan ammattilaisia. Toiminnassamme korostetaan leipomoalan ja sen koulutuksen kehittämistä sekä verkostoitumista työelämään. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, kilpailutoimintaan, projekteihin ja hankkeisiin. Tavoitteenamme on käyttää myös aitoja työelämän tilanteita oppimisympäristöissä.