Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

ELINTARVIKKEIDEN MYYNTITEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön, pelisääntöihin ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan.
Elintarvikemyymälässä toimiminen Opiskelija perehtyy elintarvikkeiden myymälätoimintaan ja oppii erilaisia työtehtäviä, kuten esimerkiksi vastaanottamaan ja tekemään tilauksia, purkamaan kuormia, hyllyttämään, varastoimaan oikein erilaisia tuotteita sekä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä.
Myytävien elintarvikkeiden pakkaaminen Opiskelija oppii pakkaamaan elintarvikkeita myyntiä varten tuoteryhmille soveltuvilla menetelmillä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii kiinnittämään erityistä huomioita pakkausmateriaalin valintaan ja laatuun sekä pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan näkökulmasta.
Välineiden, laitteiden sekä materiaalin hallinta Opiskelija oppii käyttämään ja säätämään omaan työhönsä liittyviä työvälineitä, koneita ja/tai laitteita sekä erilaisia materiaaleja omatoimisesti ja sujuvasti.
Elintarviketuntemuksen soveltaminen Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan pakkausmerkintöjä sekä kertomaan niistä asiakkaille. Opiskelija oppii kertomaan myytävistä tuotteista asiakkaille ja osaa opastaa niiden käytössä. Hän osaa kertoa ja tuotteiden sisältämistä raaka-aineista, ominaisuuksista ja käytöstä monipuolisesti sekä erityisruokavaliota noudattaville että muille asiakkaille.
Elintarvikkeiden säilyttäminen ja varastointi Opiskelija oppii säilyttämään erilaisia elintarvikkeita ja osaa ottaa huomioon sekä tuotteiden mikrobiologiset riskit että yrityksen säilytysolosuhteet. Opiskelija oppii toimimaan niin, että omalla toiminnallaan osaa huomioida, välttää ja ehkäistä erilaisia riskitilanteita.
Asiakaspalvelu
Maksuliikenteen tunteminen Opiskelija oppii vastaanottamaan yleisesti käytettäviä maksuvälineitä.
Myymälätoiminnan kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija oppii toimimaan kokonaisvaltaisesti elintarvikkeiden myyntitehtävien eri työvaiheissa. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti niin, että osaavat huomioida erilaiset toimintaohjeet, laatuvaatimukset, asiakkaat, myytävät tuotteet ja työyhteisön. Opiskelijat ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen toimivassa työyhteisössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Omavalvonta ja työturvallisuuden noudattaminen Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan ja oppii noudattamaan sitä. Opiskelija ymmärtää työympäristön puhtauden merkityksen osana työprosessia ja osaa huolehtia siitä oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii työskentelemään yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Elintarvike- ja kuluttajalainsäädännön noudattaminen Opiskelija perehtyy elintarvike- ja kuluttajalainsäädäntöön ja oppii toimimaan ohjeiden ja säädösten mukaisesti.
Kestävä kehitys Opiskelija oppii käsittelemään ja lajittelemaan jätteitä yrityksen toimintatavan mukaisesti. Hän oppii selvittämään mahdollisia kehittämiskohteita ja -parannusehdotuksia, jotta toiminta olisi ympäristöystävällisempää.
Oman toiminnan arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn ja toiminnan vaikutusta esimerkiksi tuotteiden myyntiin, asiakaspalvelutilanteeseen jne. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa.Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista myyntialalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja –tilanteet, ohjausmenetelmät, työssäoppimisajanpituus, ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen elintarvikkeita myyvän yrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään myyntitehtävissä monipuolisesti. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (2 työvuoroa).

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia,
kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • osallistunut erilaisiin myymälän tehtäviin monipuolisesti ja aktiivisesti
  • kykyä toimia työpaikan ohjeiden ja sääntöjen mukaan
  • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
  • tehnyt mahdollisia oppimistehtäviään verkkoon tai eTaitoon
  • arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
 Muuta tietoa