4.2.4 Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy erikoistuotteiden valmistukseen prosessituotannossa. Hän perehtyy erikoistuotteiden valmistuksen tuotannon eri prosesseihin, työhön, työmenetelmiin ja -työtapoihin. Opiskelija oppii valmistamaan valitsemallaan tuotantoalalla erikoistuotteita prosessituotannossa kuten esimerkiksi jäätelöitä, jälkiruokatuotteita, pasteijoita, makeisia, suklaita, näkkileipiä, pikkuleipiä, jauhetuotteita tai erilaisia kausituotteita. Opiskelija oppii seuramaan ja arvioimaan erilaisten raaka-aineiden ja tuotteiden laatua. Opiskelija oppii seuraamaan, ohjaamaan ja säätämään tuotantoprosessia sekä tekemään sen aikana erilaisia mittauksia ja havainnointia. Opiskelija oppii säätämään koneita ja laitteita sekä huolehtimaan niiden käyttökunnosta. Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti sekä huomioiden koko työprosessin että työyhteisön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla erikoistuotteita prosessituotannossa kuten esimerkiksi jäätelöitä, jälkiruokatuotteita, heratuotteita, pateita, hyytelöitä, pasteijoita, erikoismakkaroita, makeisia, suklaita, näkkileipiä, pikkuleipiä, jauhetuotteita tai erilaisia kausituotteita
 • noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • arvioi raaka-aineiden laatua
 • seuraa tuotanto- ja pakkausprosessin aikana erikoistuotteiden laatua ja tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa sekä tarvittaessa säätää prosessia
 • pakkaa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten
 • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita
 • toimii tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana
 • tekee työssä tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista (ohjauskeskustelu käydään yhdessä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa). Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen

1.tai 3. vuoden aikana

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla erikoistuotteita valmistavassa yrityksessä, jossa tuotanto etenee prosessina. Tutkinnon osa voidaan suorittaa esimerkiksi jäätelö-, makeis-, suklaa-, keksi- ja näkkileipäteollisuudessa. Työssäoppimispaikkaa hankkiessa on otettava huomioon, että tuotannossa on oltava mahdollisuus ohjata ja säätää joko automaattisesti tai manuaalisesti prosessia. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.
Työelämän toimintakokonaisuuden osa tavoitteista voidaan opiskella verkkotehtävin, joita laatii ja ohjaa työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti harjoittelemaan asioita käytännön työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta erikoistuotteita valmistavan yrityksen erilaisiin toimintoihin, tapoihin, käytänteisiin ja prosessiin. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa on huomioitava sekä opiskelijoiden erilaiset tavat oppia että työssäoppimispaikan mahdollisuudet.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tämä tutkinnon osan voidaan suorittaa ainoastaan työssäoppimalla alan yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: erikoistuotteiden valmistaminen prosessituotannossa ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet, jolloin työssäoppimisen pituus määritellään yksilöllisesti. Työssäoppimisen aika ja määrä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: osaa hakea apua ja tarvittaessa paikantaa ongelmia.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:  Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Yrittäjyys
Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään omatoimisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä ja osaa ottaa käyttöön niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita prosessituotannossa tarvitaan.

Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti ja huolellisesti koko työprosessissa – käsittelee raaka-aineita laadukkaasti ja taloudellisesti, tekee omavalvontamittauksia ja havainnointia, vastaa omasta työosuudestaan ja ymmärtää oman toimintansa merkityksen koko prosessiin sekä lopettaa oman työtehtävänsä.

Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi