Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTUS PROSESSITUOTANNOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön, pelisääntöihin ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan.
Raaka-aineiden ja tuotteiden laadun arviointi Opiskelija oppii arvioimaan sekä aistinvaraisesti että muilla alalla käytettävillä menetelmillä raaka-aineiden ja tuotteiden laatua yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii erottamaan virheelliset raaka-aineet ja tuotteet sekä osaa tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys Opiskelija oppii käsittelemään ja säilyttämään erikoistuotteiden raaka- ja lisäaineita yrityksen toimintatavan mukaisesti. Hän osaa huomioida raaka-aineiden ominaisuuksien pääpiirteet sekä hyöty- ja haittamikrobien vaikutuksen tuotteiden laatuun.
Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien ja -prosessin hallinta Opiskelija saa käsityksen siitä, miten tuotantoprosessi etenee raaka-aineiden säilytyksestä, käsittelystä sekä annostelusta tuotteen valmistukseen ja pakkaamiseen asti. Opiskelija oppii tunnistamaan erikoistuotteita valmistaman teollisuuden tuotantovaiheita ja työskentelemään prosessin eri vaiheissa. Opiskelija oppii annostelemaan eri tarkoituksiin parhaiten soveltuvat raaka-aineet ja valmistaa niistä erikoistuotteita yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii ohjaamaan ja tarvittaessa säätämään tuotantoprosessia yrityksen toiminnan mukaisesti (automaattinen tai manuaalinen säätäminen).
Tuotteiden pakkaaminen Opiskelija oppii pakkaamaan tuotteita yrityksen toimintatavan mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija osaa seurata pakkauksen laatua sekä kiinnittää erityistä huomioita pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen.
Tuloksellinen, taloudellinen ja laadukas toiminta Opiskelija oppii työskentelemään kustannustehokkaasti välttäen hävikkiä sekä ymmärtää hävikin merkityksen yrityksen taloudelliseen toimintaan. Opiskelija tietää erikoistuotteiden laatukriteerit ja oppii työskentelemään niiden mukaisesti. Opiskelija oppii tunnistamaan yrityksen laatuvaatimukset ja työskentelee niiden mukaisesti, niin että hän oppii seuramaan tuotantoprosessin aikana tuotteen ja toiminnan laatua.
Puhdistustoimenpiteiden toteuttaminen Opiskelija oppii pesemään ja puhdistamaan tilat, koneet ja laitteet sopivilla aineilla ja oikeilla menetelmillä yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristönsä puhtaudesta ja järjestyksestä koko tuotteen valmistuksen tuotantotyövaiheiden aikana.
Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija oppii toimimaan erikoistuotteiden prosessituotannossa kokonaisvaltaisesti, omatoimisesti, vastuullisesti ja huolellisesti. Opiskelija osaa huomioida yrityksen toimintaohjeet, laatuvaatimukset sekä työyhteisön. Opiskelija ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen toimivassa työyhteisössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Omavalvonta ja työturvallisuuden noudattaminen Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan ja oppii noudattamaan sitä.Opiskelija oppii kirjaamaan ja tulkitsemaan erilaisia omavalvontamittauksia ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Opiskelija tunnistaa yrityksen kriittiset omavalvontapisteet. Opiskelija oppii työskentelemään yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Lainsäädännön noudattaminen Opiskelija perehtyy erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädäntöön ja oppii toimimaan ohjeiden ja säädösten mukaisesti.
Kestävä kehitys Opiskelija oppii käsittelemään ja lajittelemaan jätteitä yrityksen toimintatavan mukaisesti. Hän oppii toimimaana omassa työtehtävässään ja tuotantoprosessissa niin, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä. Opiskelija oppii selvittämään mahdollisia kehittämiskohteita ja -parannusehdotuksia, yrityksen jotta toiminta olisi ympäristöystävällisempää.
Oman toiminnan arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn ja toiminnan vaikutusta. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista alalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja –tilanteet, ohjausmenetelmät, työssäoppimisajan pituus, ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen erikoistuotteita valmistan yrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään prosessituotannossa ja noudattamaan yrityksen toiminta- ja työohjeita. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (2 työvuoroa).

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia,
kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • osallistunut yrityksen työtehtäviin monipuolisesti ja aktiivisesti
  • kykyä toimia työpaikan ohjeiden ja sääntöjen mukaan
  • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
  • arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
  • tehnyt mahdollisia oppimistehtäviään verkkoon tai eTaitoon
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa