4.2.5 Pakkaustoiminnot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy elintarvikkeiden pakkaustoimintoihin elintarvikealan yrityksessä. Hän saa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä asioita on huomioitava elintarvikkeiden pakkaustoiminnoissa ja miten pakkausprosessi etenee. Opiskelija tutustuu pakkaustoimintojen tehtäviin, työmenetelmiin ja -työtapoihin. Opiskelija oppii pakkaamaan elintarvikkeita niille sopivilla pakkausmenetelmillä ja osaa valita tuotteille sopivan pakkausmateriaalin yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii laatimaan pakkausmerkinnät ja ymmärtää niiden merkityksen tuotteen myynnin ja kuluttajan kannalta. Opiskelija oppii seuramaan ja arvioimaan pakkauksen laatua. Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti sekä huomioiden koko työprosessin että työyhteisön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • toimii pakkaustehtävissä jonkin elintarvikealan yrityksen pakkausprosessissa, vähintään yhdessä työvaiheessa
  • noudattaa pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä sekä omavalvonnan määräyksiä
  • tekee tarvittavat kirjaukset ja merkinnät käyttäen työssään tarvittavaa tietotekniikkaa
  • seuraa pakkauksen laatua ja pakkausmerkintöjen oikeellisuutta sekä suorittaa tarvittaessa pakkauskoneiden säätötoimenpiteitä
  • noudattaa pakkaushygieniaa
  • lajittelee, kierrättää ja hävittää pakkausjätteet
  • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista (ohjauskeskustelu käydään yhdessä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa). Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen

1. tai 3. vuosi
Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimallaelintarvikeyrityksen pakkausosastolla. Työssäoppimispaikkaa hankkiessa on otettava huomioon, että siellä on mahdollista saavuttaa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.

Työelämän toimintakokonaisuuden osa tavoitteista voidaan opiskella verkkotehtävin, joita laatii ja ohjaa työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti harjoittelemaan asioita käytännön työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta elintarvikeyrityksen pakkausosastolla erilaisiin toimintoihin, tapoihin, käytänteisiin ja prosessiin. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa on huomioitava sekä opiskelijoiden erilaiset tavat oppia että työssäoppimispaikan mahdollisuudet.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tämä tutkinnon osan voidaan suorittaa ainoastaan työssäoppimalla alan yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: elintarvikeyrityksen pakkaustehtävissä toimiminen ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija selviytyy muuttuvissa ja valintatilanteissa
Ammattietiikka:Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti. Opiskelija pukeutuu kylmätyön edellyttämällä tavalla

Yrittäjyys
Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään omatoimisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä ja osaa ottaa käyttöön niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita elintarvikkeiden pakkaustehtävissä tarvitaan.

Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti ja huolellisesti koko työprosessissa.

Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi