Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

ELINTARVIKEYRITYKSEN PAKKAUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön, pelisääntöihin ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan.
Pakkausmateriaalien ja -menetelmien hallinta Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten elintarvikkeiden pakkaustoiminta etenee.Opiskelija oppii pakkaamaan elintarvikkeita niille sopivilla pakkausmenetelmillä ja osaa valita tuotteille sopivan pakkausmateriaalin yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisten pakkausmateriaalien ominaisuuksien ja käytön eron. Opiskelija oppii käyttämään yrityksen toimintatavan mukaisesti tietotekniikkaa, kuten esimerkiksi tekemään kirjauksia.
Pakkauskoneiden käyttö Opiskelija opettelee käyttämään yrityksen pakkauskoneita oikein, turvallisesti ja taloudellisesti. Hän oppii tekemään tarvittavia säätötoimenpiteitä, kuten esimerkiksi vakuumi, saumauslämpötilat, suojakaasut, annossäätö, pakkausmateriaalin vaihto.
Pakkausmerkinnät ja lainsäädäntö Opiskelija tietää, mitkä ovat elintarvikelainsäädännön mukaiset pakolliset pakkausmerkinnät. Opiskelija oppii laatimaan tuotteiden pakkausmerkinnät yrityksen toimintatavan mukaisesti ja ymmärtää niiden merkityksen kuluttajan kannalta. Opiskelija tutustuu pakkausmerkintöjä koskevaan elintarvikelainsäädäntöön niin, että tietää mistä tiedon voi varmistaa tai päivittää.
Pakkauksen laadun seuranta Opiskelija oppii tunnistamaan yrityksen laatimat tuotepakkauksen laatuvaatimukset ja työskentelee niiden mukaisesti. Opiskelija oppii seuraamaan tuotepakkauksen laatua, niin, että erottaa virheellisen tuotepakkauksen ja pakattavan raaka-aineen virheellisyyden ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa pakata tuotteita niin, että tuote on myyvän näköinen ja ymmärtää sen merkityksen tuotteen myynnin kannalta. Hän oppii työskentelemään omatoimisesti niin, että seuraa työskentelynsä aikana sekä pakkauksen että toiminnan laatua.
Pakkaustoimintojen kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija oppii toimimaan omatoimisesti, järjestelmällisesti, vastuullisesti ja huolellisesti pakkausprosessin eri työvaiheissa. Opiskelija osaa huomioida yrityksen toimintaohjeet, laatuvaatimukset sekä työyhteisön.Opiskelija ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen toimivassa työyhteisössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Pakkausjätteen lajitteleminen ja kierrättäminen Opiskelija oppii käsittelemään ja lajittelemaan pakkausjätteitä yrityksen toimintatavan mukaisesti sekä minimoimaan pakkausjätteiden syntymistä. Hän oppii toimimaana omassa työtehtävässään ja tuotantoprosessissa niin, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä. Opiskelija oppii selvittämään mahdollisia kehittämiskohteita ja -parannusehdotuksia, yrityksen jotta toiminta olisi ympäristöystävällisempää.
Kustannustekijöiden huomioon ottaminen Opiskelija oppii pakkaamaan tuotteita omatoimisesti ja taloudellisesti niin, että osaa huomioida pakkaukseen liittyvät kustannustekijät. Opiskelija oppii työskentelemään kustannustehokkaasti välttäen hävikkiä sekä ymmärtää hävikin merkityksen yrityksen taloudelliseen toimintaan.
Omavalvonnan mukainen toiminta Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan ja oppii noudattamaan sitä.Opiskelija tunnistaa yrityksen kriittiset omavalvontapisteet.Opiskelija oppii kirjaamaan ja tulkitsemaan erilaisia omavalvontamittauksia ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Opiskelija osaa huomioida työskentelyssään pakkaus- ja hygieniaohjeita.
Työ- ja työturvallisuusohjeiden noudattaminen Opiskelija oppii työskentelemään erilaisten yrityksen työohjeiden mukaisesti esimerkiksi pukeutumaan asianmukaisesti ja oikein (kylmätilat, korkeahygieniatilat jne.). Opiskelija osaa työskennellä työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Oman työsuorituksen arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn ja toiminnan vaikutusta. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista alalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentääeTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja –tilanteet, ohjausmenetelmät, työssäoppimisjakson pituus, ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen elintarvikeyrityksen pakkaustehtävistä, -toiminnoista ja -prosesseista sekä yrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään elintarvikkeiden pakkaustyössä ja noudattamaan yrityksen toiminta- ja työohjeita. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (2 työvuoroa).

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • osallistunut yrityksen työtehtäviin monipuolisesti ja aktiivisesti
  • kykyä toimia työpaikan ohjeiden ja sääntöjen mukaan
  • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
  • arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
  • tehnyt mahdollisia oppimistehtäviään verkkoon tai eTaitoon
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa