Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

ELINTARVIKEYRITYKSEN VARASTOSSA JA LÄHETTÄMÖSSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön, pelisääntöihin ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan.
Varastossa ja lähettämössä työskentely Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, minkälaista työtä elintarvikkeiden varastossa ja lähettämössä tehdään. Hän oppii yrityksen toimintatavan mukaisia työtehtäviä niin, että osaa tehdä niitä omatoimisesti ja itsenäisesti.
Valmistus- ja raaka-aineiden tilaaminen Opiskelija oppii tilamaan, vastaanottamaan ja varastoimaan tarvittavia valmistus- ja raaka-aineita yrityksen toimintatavan mukaisesti.
Tilatun tavaran vastaanottaminen Opiskelija oppii tarkistamaan saapuvan tavaran (raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet) oikeellisuuden sekä vertaa tietoja lähetyslistoihin. Opiskelija oppii jatko käsittelemään saapuvan tavaran yrityksen toimintatavan mukaisesti.
Tilausten käsittely Opiskelija oppii työskentelemään omatoimisesti ja järjestelmällisesti elintarvikeyrityksen varastossa ja lähettämössä. Hän käsittelee tilauksia, kuten tilausten vastaanotto, tilattujen tuotteiden keräily ja toimitus asiakkaalle vastuullisesti, omatoimisesti ja huolellisesti.
Varasto- ja lähettämötyövälineiden sekä -koneiden käyttö Opiskelija oppii käyttämään varaston ja lähettämön koneita ja laitteita oikein, turvallisesti, omatoimisesti ja sujuvasti. Hän oppii tekemään tarvittavia säätötoimenpiteitä.
Varastointi- ja lähettämöjärjestelmien käyttäminen Opiskelija oppii tulkitsemaan ja hallitsemaan varastokirjanpitoa yrityksen toiminnan mukaisesti. Hän oppii tekemään varastokirjanpitoon liittyvää dokumentointia, kuten varastomäärien seurantaa ja laskutusta omatoimisesti. Hän huolehtii varastoseurannasta asianmukaisesti ja ymmärtää sen merkityksen yrityksen toiminnan ja asiakkaan kannalta. Opiskelija oppii käyttämään omatoimisesti yrityksen toimintatavan mukaisia varasto- ja lähettämötoimintojen tietojärjestelmiä.
Puhtaanapito Opiskelija oppii huolehtimaan varaston ja lähettämön järjestyksestä ja siisteydestä omatoimisesti FIFO-periaatteen mukaisesti. Opiskelija ymmärtää järjestyksen ja siisteyden ylläpidon merkityksen varaston ja lähettämön toimintaan.
Laadunvalvonta Opiskelija oppii huolehtimaan yrityksen toiminnan mukaisesti varaston ja lähettämön laadunvalvonnasta ja työskentelee niiden mukaisesti. Opiskelija oppii toimiaan poikkeustilanteissa ja tehdä tarvittavia jatkotoimenpiteitä.
Hän oppii työskentelemään omatoimisesti niin, että seuraa työskentelynsä aikana toiminnan laatua.
Varastointi- ja lähettämötoiminnan kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija toimii omatoimisesti, järjestelmällisesti, vastuullisesti ja sujuvasti varastointi- ja lähettämötehtävissä. Opiskelija osaa huomioida yrityksen toimintaohjeet, laatuvaatimukset sekä työyhteisön. Opiskelija ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen toimivassa työyhteisössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Omavalvonnan mukainen toiminta Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan ja oppii noudattamaan sitä.Opiskelija tunnistaa yrityksen kriittiset omavalvontapisteet.Opiskelija oppii kirjaamaan ja tulkitsemaan erilaisia omavalvontamittauksia ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Opiskelija osaa huomioida työskentelyssään työ- ja hygieniaohjeita.
Työ- ja työturvallisuusohjeiden noudattaminen Opiskelija oppii työskentelemään erilaisten yrityksen työohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa työskennellä työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Oman työsuorituksen arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn ja toiminnan vaikutusta. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista alalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja –tilanteet, ohjausmenetelmät, työssäoppimisjakson pituus, ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen elintarvikealan yrityksen varaston ja lähettämön työtehtävistä, toiminnoista ja prosesseista sekä yrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään elintarvikealan varastossa ja lähettämössä ja noudattamaan yrityksen toiminta- ja työohjeita. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (2 työvuoroa).

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • osallistunut yrityksen työtehtäviin monipuolisesti ja aktiivisesti
  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • kykyä toimia työpaikan ohjeiden ja sääntöjen mukaan
  • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
  • arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
  • tehnyt mahdollisia oppimistehtäviään verkkoon tai eTaitoon
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa