4.1.2 Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija saa käsityksen elintarviketeollisuuden eri aloista. Opiskelija saavuttaa perustiedot elintarvikealan prosessiluontoisesta työstä, työmenetelmistä ja tavoista. Opiskelija oppii ohjaamaan ja seuraamaan tuotantoprosessia sekä tekemään sen aikana erilaisia mittauksia ja havainnointia. Opiskelija oppii säätämään koneita ja laitteita sekä huolehtimaan niiden käyttökunnosta. Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti sekä huomioiden koko työprosessin että työyhteisön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

  • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta sekä pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti
  • osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen valmistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa
  • seuraa tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa
  • kirjaa ja tulkitsee havainnot ja mittaustulokset
  • käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa
  • säätää prosessia
  • huolehtii käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa
  • toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa
  • huolehtii työympäristön puhtaanapidosta
  • käyttää oman alansa vieraskielistä sanastoa.
Kirijakso
Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen opetustiloissa, vierailuna alan yrityksiin, verkko-opetuksena, työssäoppimalla sekä työskentelemällä erilaisissa projekteissa, kuten esimerkiksi messu-, näyttely- tai hanketyössä. Opiskelija suorittaa oppimistehtäviä ja itsearviointia eTaitoonsa.
Opiskelija harjoittelee käytännön taitoja ja tietoja sekä oppilaitoksen työtiloissa että alan yrityksessä. Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin lähi- ja verkko-opetuksena. Tutkinnon osaan sisältyy vähintään 12 osp työssäoppimista. Työssäoppimisen loppu puolella opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti toteuttamaan itseään, työskentelemään erilaisissa prosesseissa ja projekteissa sekä harjoittamaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat  Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen määrää ja aikaa voidaan laajentaa opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Työn perustana olevaa tietoa eli ammattiteoriaa voidaan opiskella verkkotehtävien kautta. Tutkinnon osaan on integroitu yhteisten tutkinnon osien opintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 4 osp
Äidinkieli 2 osp
Englanti 1 osp
Ruotsi 1 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 osp
Matematiikka 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp
Fysiikka ja kemia 1 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 2 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 1 osp
Taide ja kulttuuri 1 osp
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraavat työelämän toimintakokonaisuudet: eri elintarvikeprosesseissa toimiminen, leipomoprosesseissa toimiminen ja elintarvikeprosessit työelämässä ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:Opiskelija oppii tunnistamaan prosessin eri vaiheissa suoritettavat mittaukset ja tekemään tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Ammattietiikka: Opiskelija toimii asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä. Tavoitteena on tukea opiskelijan henkistä yrittäjyyttä, kuten aktiivisuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä.

Opiskelija oppii sekä suunnittelemaan työtään että huolehtimaan sitä vastuullisesti koko tuotantoprosessin aikana huomioon ottaen asiakkaat, työvaiheet ja työyhteisön. Opiskelija ottaa vastaan asiakastilauksia ja oppii huolehtimaan niiden toteuttamisesta vastuullisesti, aktiivisesti ja sinnikkäästi. Opiskelija oppii sopimaan poikkeamista.

Tämän tutkinnon osan aikana opiskelija vastaa ryhmänsä kanssa erikseen sovitun ajan jakson verran oppilaitoksen tilaustoiminnasta, kuten esim. Myymälä Kanelin, Kahvila Kupin, Ravintola Kauhan ja Ravintola Kokin tilauksista ja harjoittavat näin asiakaspalvelutoimintaa.

Tämän tutkinnon osan aikana opiskelijat toteuttavat jonkun projektityön, joka voi olla alan opiskelijoille järjestetty teemapäivä, tapahtuma, messu, näyttely tms., jolloin oppimistilanteet ovat avoimia ja perustuvat aktiivisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi