4.1.3 Elintarvikkeiden valmistus 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii käyttämään erilaisia raaka-aineita ja esiseoksia sekä tuntemaan niiden kemialliset ominaisuudet. Opiskelija valitsee ja käsittelee erilaisia raaka-aineita monipuolisesti ja hallitsee työn edellyttämät kädentaidot. Opiskelija saa tietoa eri ravintoaineiden merkityksestä ihmisen hyvinvointiin ja oppii valmistamaan leipomotuotteita erilaisiin erityisruokavalioihin. Opiskelija oppii muuntamaan olemassa olevia reseptejä ja pystyy toimimaan tuotekehityksessä avustajana. Opiskelija oppii noudattamaan työskentelyssään kokonaisvaltaisesti laatu-, hygienia ja omavalvontamääräyksiä. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan oman liikeidean leipomoalalle.

Opiskelija osaa hankkii tietoja eri lähteistä ja hyödyntää niitä ammatillisessa kehityksessään sekä arvio että kehittää omaa osaamistaan. Opiskelija toimii yrittäjämäisesti, taloudellisesti, oma-aloitteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kehittää omaa työtään ja yhteistoimintaa työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija toimii työssään ympäristövastuullisesti.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • Työskentelee valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja säilytys sekä oman työvaiheen lopetus
 • Noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • Suunnittelee työtään ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen
 • Valitsee ja käsittelee valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita
 • Käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita
 • Hallitsee työn edellyttämät kädentaidot
 • Valmistaa erityisruokavaliotuotteita tai on mukana erityisruokavaliotuotteita valmistavassa prosessissa (keliakia, allergiat, laktoosi-intoleranssi) ja valitsee raaka-aineet erityisruokavalioihin
 • Työskentelee edistäen työyhteisönsä yritystoiminnan tuloksellisuutta
 • Käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja noudattaa työaikoja sekä muita työhön ja yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita
 • Arvioi työtään ja valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja laatua
 • Toimii tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana
 • Tekee työssä tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa.
Kirijakso
Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin sekä EA1-tason että työturvallisuuskortin edellyttämän osaamisen. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus. Opiskelija on saavuttanut seuraavien tutkinnon osien osaamistason: elintarviketuotannossa toimimisen ja elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissä pito.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen opetustiloissa, vierailuna alan yrityksiin, verkko-opetuksena ja työssäoppimalla. Jakson aikana opiskelija toteuttaa oman liikeideansa joko oppilaitoksen tiloissa tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen ulkopuolella. Tutkinnon osaan sisältyy vähintään 12 osptyössäoppimista. Työssäoppimisjakson lopussa opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija suorittaa oppimistehtäviä ja itsearviointiaeTaitoon.

Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin lähi- ja verkko-opetuksena.
Tutkinnon osan oppimisympäristössä annetaan vastuuta opiskelijalle, kannustetaan omatoimiseen tekemiseen, ohjataan opiskelijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niiden tarttumisessa. Ohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tapaa oivaltaa, tukea luottamusta omiin kykyihin ja suoda mahdollisuuksia riskien ottamiseen.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktiivisia niin, että ne tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen määrää ja aikaa voidaan laajentaa opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Työn perustana olevaa tietoa eli ammattiteoriaa voidaan opiskella verkkotehtävien kautta. Tutkinnon osaan on integroitu yhteisten tutkinnon osien opintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3 osp
Äidinkieli 1 osp
Englanti 2 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3 osp
Matematiikka 2 osp
Fysiikka ja kemia 1 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3 osp
Työelämätaidot 1 osp
Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 1 osp
Taide ja kulttuuri 1 osp
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraavat työelämän toimintakokonaisuudet: perehtyminen kokeelliseen leivontaan, toimiminen leipomoalan osaajana ja toimiminen leipomoalan työtehtävissä ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:Opiskelija osaa hankkia tietoa eri lähteistä

Ammattietiikka: Opiskelija toimii asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja. Opiskelija osaa noudattaa raaka-aineiden valinnassa ja tuotteiden valmistuksessa omavalvonta- ja hygieniamääräyksiä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tutkinnon osan toteutustavassa korostetaan opiskelijoiden tiedollista, taidollista ja asenteellista kehittymistä yritteliääksi, itseohjautuviksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Oppimistilanteet ovat avoimia ja perustuvat erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin huomioon ottaen opiskelijoiden valmiudet.

Opiskelija ideoi, suunnittelee, kirjoittaa ja toteuttaa oman liikeideansa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä oppilaitoksen työtiloissa tai erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tavoitteena on tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi