Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija käyttää ammattialaansa liittyvää englannin kieltä työhönsä liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija nimeää ja tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työelämän käyttäytymisessä, hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa.
Itsestään ja työtehtävistään kertominen Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan ja laatii itselleen työnhakuun liittyviä dokumentteja englanniksi elintarvikealan vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa myös käyttäytyä kansainvälisessä haastattelutilanteessa.
Oman alan tiedon hakeminen ja hankkiminen englanniksi Opiskelija osaa etsiä tietoa vieraalla kielellä sekä ymmärtää ja tuottaa tekstejä ja ohjeita. Opiskelija ymmärtää ja laatii ammattialaansa liittyviä dokumentteja englanniksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija laatii omaan ammattialaansa kuuluvia dokumentteja ja saa niistä vertaispalautetta. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa palautetta opiskelijalle suullisesti ja arvioimalla osaamista tutkinnon osan tavoitteiden ja arviointikriteereiden mukaisesti.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi