5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osa sisältää kolme osa-aluetta:
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Tutkinnon osassa opitaan audiovisuaaliseen viestintään liittyviä matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Opiskelija oppii audiovisuaalisessa viestinnässä tarvittavia matemaattisia taitoja, soveltamaan erilaisia matemaattisia menetelmiä, huomioimaan fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä oman alansa tehtävissä sekä oman alan kannalta keskeisimpiä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Opiskelija saa valmiudet toimia tietokoneympäristössä. Hän kykenee seuraamaan jatkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehittymään työssään niiden mukaisesti. Opiskelija osaa asentaa ja käyttää tieto- ja viestintäteknisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Tehtävissään hän noudattaa tekijänoikeuksia ja alaa koskevaa lainsäädäntöä.

PK-pohjaiset opiskelijat:

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 6 osp. Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osp edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Kaikkien pk-pohjaisten suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluille matemaattis-luonnontieteellistä osaamista tarjotaan seuraavasti:

Matematiikka 3 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 3 osp

Fysiikka ja kemia 2 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 4 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

YO-POHJAISET OPISKELIJAT:

Ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää yhden osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 1 osp.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Osaamistavoitteet 5.2.1 Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

5.2.2 Fysiikka ja kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
 • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
 • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
 • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa.

Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluilla  tieto- ja viestintätekniikan valinnaisia osaamistavoitteita tarjotaan 3 osp.

Opiskelija voi myös suorittaa laajemmat osaamistavoitteet, lisää edelliseen 1–5 osp. Tällöin opiskelijalta edellytetään laajempaa osaamista  valinnaisten osaamistavoitteiden mukasesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi useampien sovellusten hallintaa.

Tutkinnon osan sijoittuminen

Kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Matemaattis-luonnontieteelliset tutkinnon osan opinnot suoritetaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisten tutkinnon osien kanssa. Osa opetuksesta on yhtäaikaisopetusta ammatillisten opintojen kanssa ja mahdollisesti erilaisten projektien yhteydessä. Opetuksen sisällöt rakennetaan ammatillisen tutkinnon osan sisällöllisistä lähtökohdista. Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaalit.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan ilman kiinteää integraatiota ammatillisiin tutkinnon osiin. Tehtäväkokonaisuus muodostetaan yksilöllisesti suorituksen osaamispistelaajuuden perusteella.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Tutkinnon osan opinnot suoritetaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisten tutkinnon osien kanssa. Opintoja voidaan suorittaa esimerkiksi osittain erilaisten ammatillisten projektien yhteydessä.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Matematiikka ja luonnontieteet: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.2.1 Matematiikka

5.2.2 Fysiikka ja kemia

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka

5.2.4 Tutkinnon osan arviointi