Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnaiset työelämätaidot (3 osp)
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan ammatillisten aineiden yhteydessä työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija oppii työelämätaitoja työryhmän jäsenenä eri tehtävissä.
Työpaikan eri tehtävissä toimiminen

Oman osaamisen kehittäminen

Opiskelija oppii jäsentämään ammatin osa-alueet omalla toimialalla sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa olemustaan ja toimintaansa ammatti-identiteetin kehittämiseksi
Työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä vastaaminen omalta osaltaan Opiskelija suorittaa työryhmille annetut tavoitteet työprosessien, aikataulujen ja vaadittavan laadun suhteen.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa opiskeluprojektista tekemällään kirjallisella raportilla, jossa reflektoi annettujen kriteerien puitteissa omaa osaamistaan. Reflektointia arvioidaan opiskelijan itsearviointina, ryhmäarviointina, vertaisarviointina ja toteutetusta projektista saadulla palautteella.

Osaamisen arviointi Opiskelija arvioi omaa osaamistaan perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa