Valinnaiset osaamistavoitteet – yrittäjyys

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elintarvikealan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Opiskelijat muodostavat työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja perustavat harjoitus- tai osuuskuntayrityksen.
Oman liiketoiminnan suunnittelu Opiskelijat rekisteröivät yrityksensä harjoitusyritysrekisteriin tai osuuskuntaan ja toteuttavat liiketoiminnallisesti kannattavia projekteja. Opiskelijat selvittävät erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien tuotteiden ja/tai palvelujen suhteen. Opiskelijat oppivat tarvittavat asiakaspalvelu- ja tiedonhankintataidot erilaisissa myyntitilanteissa.
Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen Opiskelijat oppivat hinnoittelemaan tuotteensa ja/tai palvelunsa sekä ymmärtävät eri tekijöiden vaikutukset hinnan muodostumiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu harjoitusyritys- tai osuuskuntatoiminnan perusteella. Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan/työryhmän ideointikykyä, innovatiivisuutta, kykyä toimia ryhmässä, vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena, projektiohjauksena ja verkko- opetuksena.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan palautekeskusteluissa työryhmän ja opiskelijan kanssa huomioiden yritystoiminnan tulos, suoritetut oppimistehtävät, oma-aloitteisuus ja yritteliäisyys. Arvioinnissa huomioidaan myös ajanhallinta, ammatillinen kehittyminen sekä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaidot.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa