Valinnaiset osaamistavoitteet

PSYKOLOGIA ( 2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelun psykologia (2 osp)
Ihmisen toimintaan vaikuttavien psykologisten tekijöiden havainnoiminen ja ymmärtäminen Opiskelija

  • perehtyy ihmisen toimintaan vaikuttaviin psykologisiin tekijöiden, kuten motivaatioon, motiiveihin, emootioihin, tiedonkäsittelyyn ja psyykkiseen itsesäätelyyn sekä ymmärtää niiden merkityksen.
Asiakkaan ja oman toiminnan selittäminen psykologisen tiedon avulla
    Opiskelija

  • harjoittelee oman toiminnan reflektointia ja säätelyä
  • harjoittelee havainnoimaan ja selittämään asiakkaan toimintaa psykologisilla tekijöillä sekä kohtaamaan erilaisia asiakkaita.
Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja työssäjaksaminen Opiskelija

  • perehtyy psyykkiseen työ- ja toimintakykyyn sekä stressinhallintaan vaikuttaviin tekijöihin ja soveltaa tietoa psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työyhteisössä toimimisessa.
Toimiminen ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa Opiskelija

  • perehtyy ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa vaikuttaviin psykologisiin tekijöihin ja soveltaa ko. tietoa erilaisissa työpaikan ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa.

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään kaikissa edellä mainituissa pääosin oppimistehtäviä ja demonstraatioita sekä ohjattuja keskusteluja.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävissä ja demonstraatioissa tavoitteiden suuntaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisten oppimistehtävien avulla arvioimaan omaa osaamistaan ja dokumentoimaan osaamistaan e-Taitoon sekä antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin
Muuta tietoa