Valinnaiset osaamistavoitteet

ETIIKKA (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eettisten kysymysten pohtiminen Opiskelija pohtii arvojen, normien ja erilaisten katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa, työelämässä ja yhteiskunnassa case-esimerkkien, omien työelämäkokemusten ja muiden ajankohtaisten sosiaali- ja terveysalan aiheiden kautta.
Arvojen vaikutusten arvioiminen Opiskelija arvioi työelämän ja sosiaali- ja terveysalan eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta.
Ammattieettisen tietoperustan hakeminen Opiskelija vertailee tietoa sosiaali- ja terveysalan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja hyödyntää sitä työnsä ammatillisena voimavarana.
Eettisten tilanteiden tunnistaminen ja eettisesti toimiminen Opiskelija toimii itsenäisesti osoittaen rehellisyyttä ja vastuullisuutta, kunnioittaa toisten näkemyksiä ja osaa perustella toimintansa eettistä perustaa.
Arvojen tunnistaminen ja arvo- ja normiristiriitojen käsitteleminen työssä Opiskelija tunnistaa, pohtii ja osaa tehdä ratkaisuehdotuksia työelämän ja sosiaali- ja terveysalan arvo- ja normiristiriitoihin eettisesti hyväksyttävällä tavalla case-esimerkkien, omien työelämäkokemusten ja muiden ajankohtaisten sosiaali- ja terveysalan aiheiden kautta.

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään kaikissa edellä mainituissa pääosin ohjattuja keskusteluja, joissa tarkastellaan ja käsitellään mainittuja eettisiä kysymyksiä opettajan alustusten pohjalta. Lisäksi opiskelija tekee pienimuotoisen kirjallisen pohdinnan valitsemastaan sosiaali- ja terveysalan eettisestä ongelmasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisten oppimistehtävien avulla arvioimaan omaa osaamistaan ja dokumentoimaan osaamistaan e-Taitoon sekä antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin
Muuta tietoa