6.4.1 Suomi toisena kielenä lisäopinnot Ammattisuomi

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Ammattisuomi (2 osp) on vapaasti valittava opinto, joka on suunnattu hammastekniikan, sosiaali- ja terveysalan ja lääkealan tutkintokoulutuksen niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen tukea ammatillisista opintoihin.
Ammattisuomen opintoja voidaan käyttää myös toisen kotimaisen kielen opintojen korvaamisessa, jos toisen kotimaisen kielen osaamistavoitteet ovat opiskelija huomioon ottaen joltain osin kohtuuttomia ja opiskelija vapauttaan kyseisen kielen opiskelusta. Tällöin opiskelijan on kuitenkin suoritettava kyseisen tutkinnon osan muita osa-alueita niin, että tutkinnon osan Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen osaamispistemäärä täyttyy.
Ammattitaitovaatimukset Suomi toisena kielenä lisäopinnot

Osaamistavoitteet, Ammattisuomi 2 osp

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • osaa viestiä varmemmin erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
  • ymmärtää ja tulkitsee helpommin omaan alaan liittyviä erilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan
  • osaa paremmin hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä
  • osaa hakea sujuvammin tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
  • osaa laatia omaan alaan liittyviä kirjallisia töitä
  • osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä
  • osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan.
  • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
  • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

Kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Ammattisuomen opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Sisältöjä ja tehtäviä integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin.
Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi eTaitoon.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija ottaa aktiivisesti vastuun oppimisestaan ja kartuttaa monipuolisesti omaa ammatillista osaamistaan.
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: hakee monipuolisesti ja kriittisesti tietoa sekä käyttää sujuvasti työhönsä liittyvää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: opiskelija ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ymmärtää asiakkaan ja hänen läheisten viestejä ja vastaa niihin asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi