1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti osaa toimia ammatissaan pääkaupunkiseudulla ja muualla eettisesti potilasasiakasta kunnioittaen ja luottamuksellisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa työnsä asiakaslähtöisesti ja alan esteettisten periaatteiden mukaisesti.

Koulutus vastaa pääkaupunkiseudun ja koko Suomen työvoimatarpeeseen. Hammaslaborantti toimii hammasteknisen alan työtehtävissä mm. hammaslaboratoriossa, erikoishammasteknikon potilasvastaanoton toimintaan liittyvissä tehtävissä, myynti- ja konsultointitehtävissä alan hammastarvikeliikkeissä tai työpaikkaohjaajana. Hammaslaborantti voi työskennellä joko yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa tai yrittäjänä alaa koskevien säädösten mukaisesti.

Hammaslaborantti osaa valita työhönsä fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin ja työturvallisuuteen perustuen oikeat materiaalit, välineet ja laitteet, ja niitä käyttäessään hän ottaa huomioon omaan ja asiakkaan terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä näkökulmia. Hän osaa työskennellä ergonomisesti ja turvallisesti ylläpitäen omaa työ- ja toimintakykyään, ja hän kuormittaa ympäristöään mahdollisimman vähän.

Ammatilliset tutkinnon osat suoritettuaan hammaslaborantti osaa valmistaa töiden tilausten ja vaatimusten mukaisesti kipsimalleja, jäljennöslusikoita ja kaavioita, sekä purentaa kuntouttavia laitteita (esim. purentakiskoja) ja korvata proteettisesti potilasasiakkaalle puuttuvat hampaat siihen kuuluvine korjaus- ja muutostöineen.

Ammatillisten tutkinnon osien monipuolinen valinnaisuus antaa hammaslaborantille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamista mm. siten, että hän osaa myös kuntouttaa työn tilauksen ja vaatimusten mukaisesti potilasasiakkaan hampaatonta suuta proteettisilla erityisratkaisuilla tai valmistaa erilaisia kruunuproteeseja tai oikomiskojeita tai valmistaa metallirunkoisia osaproteeseja potilasasiakkaan vajaaseen hampaistoon. Hammaslaborantti voi halutessaan myös laajentaa osaamistaan sisällyttämällä tutkintoonsa esimerkiksi osan tai osia muista ammatillista tutkinnoista tai muista valinnaisista tutkinnon osista.

Hammastekniikan perustutkinto tuottaa hammaslaborantille laaja-alaisen ammatillisen osaamisen, tietoperustan, kielitaidon ja kyvyn seurata hammastekniikan kansainvälistä kehitystä sekä kehittää itseään, työtä ja työyhteisöä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hammaslaborantti osaa hyödyntää tietotekniikan sovelluksia osana työtään ja tiedonhankintaansa. Hammaslaborantti osaa toimia luontevasti moniammatillisen ja monikulttuurisen suun terveydenhoidon tiimin tasa-arvoisena ja vastuullisena jäsenenä myös pääkaupunkiseudun alueella.

Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L 630/1998, 5 §)
(muutos 787/2014 )).

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa tilanteissa selviytymisessä.