4.2.1 Hampaattoman suun kuntoutus erityisratkaisuilla, 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Valinnaisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työtiloissa ideaaliokkluusiosta poikkeavia, yksilöllisesti karakterisoituja- ja erikoiskiinnitteisiä kokoproteeseja.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
  • hampaattoman suun protetiikan tekniset mallintamisprosessit ja soveltaa artikulaattorin käyttöä hampaattoman suun protetiikassa
  • ideaaliokkluusiosta poikkeavan okkluusion irtoproteettisen kuntoutuksen alan biometrisiä, esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • esteettisen irtoproteettisen kuntoutuksen erilaisilla yksilöllisillä karakterisointimenetelmillä alan biometrisiä, esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • valmistaa kiinnitettävän kokoproteesin alan biometrisiä, esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan kaikki pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tulevat olla suoritettu hyväksytysti ennen tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Hampaattoman suun kuntoutus erityisratkaisuilla kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi testata opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
3. opintovuotena suoritettavaan valinnaiseen tutkinnon osaan ei sisälly Yhteiset tutkinnon osat osioita.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: suunnittelee työtään

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä annettuja ohjeita noudattaen ja pyytää tarvittaessa apua muilta

Ammattietiikka: noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työssään työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille ja toimii ergonomisesti.

Yrittäjyys
Opiskelija noudattaa tuloksellisen toiminnan periaatteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi