5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan hyvinvointialaan liittyviä taiteen ja kulttuurin, psykologian, etiikan ja ympäristöosaamisen taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää osaamistavoitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta osa-alueelta tai useammalta osa-alueelta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.2 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

3.4.3 Etiikka

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä suhteissa
 • osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta
 • osaa hankkia tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta
 • tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja normiristiriitoja.

Psykologia

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
 • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
 • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
 • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa
  käyttäen.

5.4.3 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.

3.4.1 Kulttuurien tuntemus

Osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
 • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin
Tutkinnon osan sijoittuminen Kahden ensimmäisen vuoden aikana
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja vierailuilla sekä verkko-opinnoilla. Sisältöjä ja tehtäviä integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja ajankohtaisia opintokäyntejä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi e-Taitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opintoja voidaan yksilöllisesti räätälöidä esimerkiksi osittain verkko-oppimisena.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Tutkinnon osa suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna opiskellaan:

 • Taide-ja kulttuuriopinnot (2 osp)
 • Psykologia (1 osp)

Toisena vuonna opiskellaan:

 • Etiikka (2 osp)
 • Ympäristöosaaminen (1 osp)
 • Kulttuurien tuntemus (1 osp)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.4.1 Kulttuurien tuntemus

5.4.2 Taide ja kulttuuri

5.4.3 Ympäristöosaaminen

5.4.4 Tutkinnon osan arviointi