4.1.1 Hammastekninen mallintaminen, 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kaikille pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija tutustuu hammaslaborantin työympäristöön, ammattiin ja työpaikkoihin. Tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa valmistaa töiden tilausten ja vaatimusten mukaisesti kipsimalleja, jäljennöslusikoita ja kaavioita.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä ohjeita noudattaen
 • käsitellä, puhdistaa ja desinfioida jäljennöksiä sekä ottaa työssään huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia
 • valmistaa kipsimalleja noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
 • tehdä mallien valmistelutyöt jäljennöslusikoiden valmistamiseksi
 • valmistaa jäljennöslusikoita
 • tehdä mallien valmistelutyöt kaavioiden valmistamiseksi
 • valmistaa kaavioita noudattaen alan esteettisiä periaatteita
 • suunnitella ja arvioida työnsä onnistumista.
Kirijakso Hammastekniikan perustutkinnon opiskelija tutustuu työyhteisössä toimimiseen ja työturvallisuuteen ja muilta osin tämän tutkinnon osan keskeinen sisältö suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1.vuosi

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisessä työympäristössä sekä työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osa sisältää mm. teoriaopintoja, oppimistehtäviä ja harjoitustöitä.

Tutkinnon osa voidaan toteuttaa myös pbl-menetelmää käyttäen.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisessä työympäristössä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan käyttäen oppimista tukevia välineitä (eTaito).

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tämä tutkinnon osa ennen muiden pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT –menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Ensimmäisenä vuotena suoritettavaan tutkinnon osaan sisältyy:
Pakolliset yhteiset tutkinnon osat:

 • Äidinkieli (viestintätaitojen perusta) 2osp
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsi,
 • Vieraat kielet 1(englanti) 1osp
 • Vieraat kielet 2(englanti) 1osp
 • Matematiikka 1, 1osp
 • Matematiikka 2, 1osp
 • Kemia 1
 • Fysiikka 1
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2

Vapaasti valittavat osat:

 • Hammastekninen askartelu 3osp
 • Teatterihampaat (eTaito) 3osp

Valinnaiset:

 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (eTaito) 1osp
 • Äidinkieli (media) 2osp
 • Taide ja kulttuuri (kuvataide) 2osp
 • Taide ja kulttuuri (kuvataide – eTaito) 1osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tuetaan ryhmäytymistä ja verkko-oppimista. Lisäksi tutkinnon osaan voi sisältyä ohjattuja tutustumiskäyntejä hammasalan työpaikkoihin tai työelämän edustajien oppilaitosvierailuja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija noudattaa tuloksellisen toiminnan periaatteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi