Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HAMMASLABORANTIN TYÖYMPÄRISTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattiympäristö Opiskelija tutustuu hammaslaborantin ammattiin, sen historiaan ja työpaikkoihin. Hän oppii työn periaatteet, säädökset ja palvelujärjestelmän.
Ammattikieli ja kliiniset ja tekniset työvaiheet Opiskelija oppii ammatin vaatiman perussanaston, erilaiset työvaiheet sekä työvälineet.
Kestävä kehitys ja laatu Hän oppii työyhteisössä toimimisen, työturvallisuuden ja kestävän kehityksen perusperiaatteet.
Mikrobiologia ja aseptiikka

Ensiapu

Hammastekniset materiaalit ja käytännön harjoitukset

Opiskelija tutustuu hammasteknisiin laitteisiin ja materiaaleihin(jäljennösaineet, kipsit, akryylit, vahat) mm. tekemällä käytännön harjoituksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan hammaslaborantin työympäristöön, työturvallisuuteen, laitteisiin, materiaaleihin ja hammaslaborantin ammattiin. Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

JÄLJENTÄMINEN JA MALLINTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jäljennösten käsittely, puhdistaminen ja desinfiointi huomioiden turvallisuus- ja terveysnäkökohdat Opiskelija desinfioi jäljennökset sekä valaa, tahkoaa ja viimeistelee kipsimallit opettajan näyttämän vaiheittaisen demonstraatiomallin mukaan. Opiskelija ottaa jäljennöksen kipsimallista ja tekee kipsimallin hionnan kipsitahkolla.
Kipsimallien valmistaminen noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja Opiskelija harjaannuttaa taitojaan kipsimallien teossa. Hän suunnittelee ja valmistaa vaiheittain ohjattuna kipsimalleja annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija valaa ja tahkoaa parihiotut kipsimallit ja viimeistelee ne opettajan näyttämän vaiheittaisen demonstraatiomallin mukaisesti.
Kipsimallin tahkoaminen Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa erilaisia kipsimalleja erilaisiin tarkoituksiin työlähetteen mukaisesti. Hän käyttää valmistamiseen soveltuvia työtekniikoita esim. ranka- ja ositettujen kipsimallien tekemiseen. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Työn suunnittelu, toteutus ja arviointi Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään pääosin kahden opettajan samanaikaisopetusta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimaan toimintakokonaisuuden alussa jäljentämisen ja mallintamisen teon ja käytön teoreettisen osuuden.

Oppimistehtävinä toimivat tehdyt harjoitustyöt: ylä- ja alaleuan hampaaton ja hampaallinen kipsimalli perustahkottuna. Ylä- ja alaleuan hampaalliset kipsimallit tehdään parihiottuna.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista ja suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

JÄLJENNÖSLUSIKAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
suunnittelu: mm. allemenojen vahaus, rajaus ja sopiva kahvatyyppi Opiskelija suunnittelee työtään ja tekee mallien valmistelutyöt jäljennöslusikoiden valmistamiseksi.

Hän käyttää työssään tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä, materiaaleja ja suojavälineitä.

Yksilöllisten jäljennöslusikoiden valmistaminen hampaattomiin leukoihin Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä yksilöllisiä jäljennöslusikoita hampaattomaan ylä- ja alaleukaan.
Yksilöllisten jäljennöslusikoiden valmistaminen vajaan hampaiston leukoihin Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistaen jäljennöslusikoita vajaan hampaiston leukoihin erilaisilla lusikkamateriaaleilla ja viimeistelee ne käyttövalmiiksi.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee erilaisia kruunu- ja implanttijäljennöslusikoita.

Työn suunnittelu, toteutus ja arviointi Opiskelija arvioi työnsä onnistumista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja innostaa opiskelijaa oppimaan toimintakokonaisuuden alussa jäljennöslusikan teon ja käytön teoreettisen osuuden.

Opettaja ohjaa jäljennöslusikoiden tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden ohjaavaa ja rakentavaa palautetta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

KAAVIOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mallien valmistelu ja työn suunnittelu: pohjalevyn materiaali sekä vahavallien korkeus ja sijainti Opiskelija suunnittelee työtään ja tekee mallien valmistelutyöt purentakaavioiden valmistamiseksi. Hän käyttää työssä tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Osaproteesikaavioissa lisäksi kontaktit jäännös- hampaistoon ja tarvittaessa vahvistava tukilanka Opiskelija valmistaa ylä- ja alaleuan kokoproteesikaavioita.
Kaavioiden valmistaminen noudattaen alan esteettisiä periaatteita Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistaen erilaisia osaproteesikaavioita ja viimeistelee ne käyttövalmiiksi.
Työn toteutus ja arviointi Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee erilaisia purentakaavioita valmistaen kaavioihin tarvittaessa tukielementtejä. Hän valmistaa ne käyttövalmiiksi käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimaan toimintakokonaisuuden alussa purentakaavion teon ja käytön teoreettisen osuuden.

Opettaja ohjaa purentakaavion tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta jatkuvaa ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Mikäli harjoitustyöt ovat laadultaan ja viimeistelyltään potilastöiksi kelpaavat, voi opiskelijan ohjata ammatti osaamisen näyttöön.

Muuta tietoa