4.1.2 Purennan kuntoutus, 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kaikille pakollisen tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa valmistaa erilaisia purentaelimen toimintaa kuntouttavia laitteita (esim. purentakiskoja).
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä
 • noudattaa terveyteen, turvallisuuteen, vastuullisuuteen, laatuun ja omavalvontaan sekä ammattietiikkaan liittyviä määräyksiä ja ohjeita
 • toimia omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
 • käyttää keskiarvoartikulaattoreita ja kiinnittää kipsimallit artikulaattoreihin
 • valmistaa erilaisia purentaa kuntouttavia laitteita noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
 • suunnitella ja arvioida työnsä onnistumista
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan Hammastekninen mallintamisen tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen Purennan kuntoutus tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Purennan kuntoutus kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

2. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisessä työympäristössä sekä työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osa sisältää teoriaopintoja, oppimistehtäviä ja harjoitustöitä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan käyttäen oppimista tukevia välineitä (eTaito).

Tutkinnon osa voidaan toteuttaa myös pbl-menetelmää käyttäen.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisessä työympäristössä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Ennen Purennan kuntoutuksen näyttöä opiskelijan on suoritettava hyväksytysti Hammasteknisen mallintamisen tutkinnon osa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
2. vuotena suoritettavaan tutkinnon osaan sisältyy
Yhteiset tutkinnon osat:

 • Yhteiskuntataidot 1osp

Valinnaiset:

 • Äidinkieli (työelämän viestintätaidot) 2osp
 • Vieraat kielet (englanti) 1osp
 • Työelämätaidot 1osp
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (terveysliikunta) 1osp
 • Kulttuurien tuntemus 1osp
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakolliset: äidinkieli, tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, yhteiskuntataidot, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto.
Valinnaiset: englanti, yhteiskuntataidot, taide ja kulttuuri.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: suunnittelee omaa työtä ja arvioi työn laatua perustellusti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii työyhteisössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla, noudattaa ohjeita ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökulmia.

Ammattietiikka: noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta sekä pyytää tarvittaessa apua muilta.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työyhteisön ohjeita, ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden ja työskentelee ergonomisesti.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija toimii omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen siten, että hän arvostaa työtään ja työhyvinvointia ja hakee tarvittaessa toimintaansa tukea muilta työyhteisön jäseniltä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi