4.2.2 Kruunuproteesien valmistaminen, 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Valinnaisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työympäristöissä kruunuprotetiikassa käytettäviä työmalleja, metallittomia ja metallirunkoisia kruunuproteeseja sekä niiden korjaus- ja muutostöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
  • kruunuprotetiikan teknisen työosuuden mallintamisprosessit
  • soveltaa yksilöllisesti artikulaattorin käyttöä kruunuprotetiikassa alan esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • väliaikaisten kruunujen ja metallittomien kruunujen valmistamisen alan esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • metallirunkoisten kruunuproteesien valmistamisen, korjaamisen ja muuttamisen alan esteettisiä ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan kaikki pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tulevat olla suoritettu hyväksytysti ennen tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Kruunuproteesien valmistaminen kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

3. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
3. opintovuotena suoritettavaan valinnaiseen tutkinnon osaan ei sisälly Yhteiset tutkinnon osat -osioita.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Opiskelija toimii omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen siten, että hän arvostaa työtään ja työhyvinvointia ja hakee tarvittaessa toimintaansa tukea muilta työyhteisön jäseniltä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi