Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PURENTAELIN

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Artikulaattorit Opiskelija käyttää artikulaattoreita, tunnistaa niiden osat ja tietää perussäätöihin liittyvät riskit. Hän kiinnittää kipsistä valetut työmallit artikulaattoriin työn vaatimalla tavalla.
Purentafysiologia ja pään
anatomia
Opiskelija tunnistaa työhön liittyvän purentafysiologian ja pään alueen anatomian tärkeimpiä perustekijöitä.
Muoto-oppi Opiskelija tunnistaa ja pystyy muotoilemaan erilaisia hampaita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa lähiopetustunneilla kipsistä valettujen työmallien kiinnittämisen artikulaattoriin (esim. kokoproteesi, osaproteesi, purentakisko).

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

PURENTAKISKOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Keskiarvoartikulaattorin käyttö, kipsimallien artikulaattoriin asemointi, purennan korottaminen ja artikulaattoriin kipsaus Opiskelija käyttää keskiarvoartikulaattoria ja kiinnittää niihin kipsistä valetut työmallit työn vaatimalla tavalla.
Purentakiskomuotin valmistus eri tekniikoilla Opiskelija suunnittelee ja valmistaa purentakiskon ohjatusti ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita työn eri vaiheissa: mm. artikulaattoriin kipsaus, kyvetointi, akrylointi.
Kiskomuotin kyvetointi, akrylointi ja keitto Opiskelija suunnittelee työtään ja toteuttaa hänelle ohjeistettuja työvaiheita osin jo itsenäisesti. Hän käyttää eri materiaaleja tarkoituksenmukaisesti, toimii vastuullisesti ja arvioi työnsä onnistumista sen eri vaiheissa.
Purentakiskon kyvetistä purkaminen, ylimäärien siistiminen ja sovitus kipsimallille

Kontaktien ja liikkeiden tarkistus sekä purentakiskon viimeistely

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija toimii yhä vastuullisemmin ja itsenäisemmin. Hän ottaa teoreettisen tiedon lisäksi huomioon työn tilaajan toiveet. Hän käyttää ja soveltaa erilaisia työtekniikoita ja noudattaa työhön varattua aikaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa purentakiskon tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

APU- JA HOITOKOJEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kipsimallien artikulaattoriin asemointi, purennan korotus ja artikulaattoriin kipsaus Opiskelija käyttää keskiarvoartikulaattoria ja kiinnittää niihin kipsistä valetut työmallit työn vaatimalla tavalla.
Kiskomuotin valmistus

Jousien taivuttaminen

Hän suunnittelee ja valmistaa esim. kuorsauskiskon ohjatusti noudattaa kestävän kehityksen periaatteita työn eri vaiheissa: mm. artikulaattoriin kipsaus, kiskomuottien valmistus, jousien taivutus, kyvetointi, akrylointi.
Kiskomuotin kyvetointi, akrylointi ja keitto Opiskelija toimii vastuullisesti ja arvioi työnsä onnistumista sen eri vaiheissa.
Kiskon kyvetistä purkaminen, ylimäärien siistiminen ja sovitus kipsimallille Opiskelija suunnittelee työtään ja toteuttaa hänelle ohjeistettuja työvaiheita osin jo itsenäisesti.
Kontaktien ja liikkeiden tarkistus sekä kiskon viimeistely Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija toimii yhä vastuullisemmin ja itsenäisemmin. Hän ottaa teoreettisen tiedon lisäksi huomioon työn tilaajan toiveet. Hän käyttää ja soveltaa erilaisia työtekniikoita, noudattaa työturvallisuutta sekä työhön varattua aikaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävien tekemistä ja arvioi oppimista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään.
Muuta tietoa Opettaja ohjaa esim. kuorsauskiskon tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Mikäli harjoitustyöt ovat laadultaan ja viimeistelyltään potilastöiksi kelpaavat, voi opiskelijan ohjata ammatti osaamisen näyttöön.

Muuta tietoa

Sisältää työssäoppimista