Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

METALLIRUNKOISTEN OSAPROTEESIEN VALMISTAMISEN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mallintamisprosessit ja esimerkiksi tulenkestävän mallin valmistaminen

Opiskelija perehtyy mallintamisprosesseihin sekä valmistaa esimerkiksi tulenkestävän mallin.

Opiskelija noudattaa tulityövaiheista annettuja ohjeita, toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhka tilanteissa, eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa.

Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä metallirunkoisen osaproteesin mallintamisprosessit käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistamalla hammasteknisessä työympäristössä esimerkiksi metallirunkoisen osaproteesin tulenkestävän mallin käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija etsii tietoa seuraavista työvaiheista ja esittelee työvaiheet opettajalle ja muille opiskelijoille ja saa opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta seuraavien työvaiheiden suunnittelua varten.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee erilaisia metallirunkoisia proteesiratkaisuja.

Opettaja ohjaa osaproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Opettaja arvioi opiskelijan oppineen ammattiosaamisen näytössä tarvittavan ammattitaidon, mikäli osaproteesit ovat valmiiksi viimeisteltyinä aitoja potilastöitä vastaavia laadultaan.

Muuta tietoa

TULITYÖT JA METALLISTA VALETTAVAT RAKENTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vahatyövaiheet tai vastaavat toimenpiteet Opiskelija suunnittelee vahatyövaiheet tai vastaavat toimenpiteet ja toteuttaa laatimansa suunnitelman huomioiden anatomian, fysiologian ja morfologian.
Tulityövaiheet Opiskelija kanavoi työn huomioiden metallien ja valumassojen materiaaliominaisuudet suhteessa käytettävään valulaitteeseen.
Metallirungon työstö Opiskelija suunnittelee tulityövaiheet ja suorittaa valuprosessin tulityöstä annettuja määräyksiä noudattaen.

Opiskelija työstää ja sovittaa mallille sekä viimeistelee valamansa rungon laatimansa suunnitelman mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee valettujen rakenteiden valmistamisen mallintamisprosessit.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

METALLIRUNKOISEN OSAPROTEESIN SATULAOSAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Metallirunkoisen osaproteesin satulaosien valmistaminen

Korjaus- ja muutostyöt

Opiskelija tekee satulaosat valmistamalleen metallirungolle sekä perehtyy korjaus- ja muutostöihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee valettujen rakenteiden valmistamisen mallintamisprosessit.

Opiskelija esittelee työnsä sen eri vaiheissa opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa Pitää sisällään työssäoppimista