4.2.3 Oikomiskojeiden valmistaminen, 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Valinnaisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työympäristöissä oikomishoidossa käytettäviä työmalleja, arkistomalleja, irrotettavia ja kiinteitä oikomishoidon kojeita, aktivaattoreita sekä niiden korjaus ja muutostöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • toimia oikomishoidon moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
  • oikomishoidon teknisen työosuuden mallintamisprosessit
  • valmistaa irrotettavien oikomiskojeiden metalli- ja akryyliosia kestävän kehityksen ja alan ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • valmistaa kiinteiden oikomiskojeiden työmallit ja yleisimpiä kiinteitä oikomiskojeita kestävän kehityksen ja alan ammattieettisiä periaatteita noudattaen
  • valmistaa tavanomaisen aktivaattorin kestävän kehityksen ja alan ammattieettisiä periaatteita noudattaen.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan kaikki pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tulevat olla suoritettu hyväksytysti ennen tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Oikomiskojeiden valmistaminen kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan sekä tunnustetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot 3. opintovuotena suoritettavaan valinnaiseen tutkinnon osaan ei sisälly integroituja yhteisiä opintoja.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys Opiskelija noudattaa tuloksellisen toiminnan periaatteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi