4.1.4 Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus, 25 os

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kaikille pakollisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työympäristöissä kokoproteesin valmistus ideaaliokkluusiossa sekä niiden korjaus ja muutostöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä
  • toimia omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen
  • hampaattoman suun protetiikan teknisen työosuuden mallintamisprosessit ja käyttää artikulaattoria tarvittavat terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
  • korvata puuttuvan hampaiston ja alveoliosat ideaaliokkluusiossa alan biometrisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen
  • akryloida kokoproteesit muottitekniikalla noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
  • viimeistellä kokoproteesit käyttövalmiiksi ammattietiikkaan liittyviä ohjeita noudattaen
  • kokoproteesien korjaukset ja muutostyöt valiten kuhunkin työhön parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja koneet
  • suunnitella ja arvioida työnsä onnistumista.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan kaikki pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tulevat olla suoritettu hyväksytysti ennen tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Hampaattoman suun irtoproteettisen kuntoutuksen kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin Hammasteknisen mallintamisen ja Purennan kuntoutuksen tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
3. opintovuotena suoritettavaan tutkinnon osaan ei sisälly Yhteiset tutkinnon osat osioita.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: suunnittelee työtään sekä arvioi työnsä laatua.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii työyhteisössä erilaisten ihmisten kanssa annettuja ohjeita noudattaen

Ammattietiikka: noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työssään työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita ja toimii ergonomisesti, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija toimii omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen siten, että hän arvostaa työtään ja työhyvinvointia ja hakee tarvittaessa toimintaansa tukea muilta työyhteisön jäseniltä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi