4.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyitä, erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyitä. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan toiveet, tarpeet, muoti ja muoto-oppi sekä hiusten sekä hiuspohjan laatu ja kunto. Asiakkaille suositellaan ja myydään kotihoitotuotteita ja ohjataan niiden käytössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn
 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä
 • pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla hieroa hiuspohjan
 • tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä
 • ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa
 • hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä
 • käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita
 • muotoon kuivata asiakkaan hiukset
 • ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin
 • suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Ryhmäopetus toteutetaan hiusalan työluokissa. Työtaidot opetellaan, harjaannutetaan ja syvennetään opiskelijan harjoituspäihin, pariharjoituksina sekä asiakkaille asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelussa tapahtuva oppiminen korostuu.

Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Äidinkieli, 4 osp
Vieras kieli, englanti, 2 osp
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp
Fysiikka ja kemia, 2 osp
Matematiikka, 2 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp
Valinnaisia yhteisiä opintoja hopsin mukaan, 1 osp
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 2 osp
Ruotsi 1 osp
Englanti 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp
Matematiikka 1 osp
Fyke 1 osp
Työelämätaidot 1 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp
Venäjä 2 osp (vapaasti valittavana osana asiakaspalvelun opintoja)
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa ryhmä-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelussa hyödynnetään myös kielitaitoa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia. Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä leikkaustaitojen opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.