4.2.3 Huippuosaajana toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytetään alan erityisosaamista vaativiin työtehtäviin. Opiskelu pohjautuu alan huippuosaajaksi kasvamiseen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija syventää ammattitaitoaan ja alan huippuosaamista oppilaitoksessa, työssäoppimispaikalla, koulutuksissa, alan kilpailuissa ja projekteissa käytännön työtilanteissa ja oppimistehtävien avulla henkilökohtaisen valmennussuunnitelman mukaisesti. Opinnot sisältävät myös verkko- ja etäopiskelua. Opetusmenetelmänä ovat tekemällä oppiminen, havainnointiin perustuva oppiminen sekä kokemuksellinen oppiminen.

Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osasta osan työssäoppimalla henkilökohtaisen valmennusohjelman mukaisesti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Kieliopintoja, liikunta , terveystieto… Alakohtaisesti osaamista tukevat opinnot.

Huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot yksilöllisesti. (esim. vieraan kielen valinnaiset opinnot 1-3 osp)

Muuta tietoa
Opiskelijan osaaminen ennen ammattiosaamisen näyttöä varmistetaan erilaisin arviointimenetelmin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädösten ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena alan erityistaitojen opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän kehittää jatkuvasti osaamistaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.