Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

A´LA CARTE RUOANVALMISTUKSESSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oppimistehtävä Opiskelija perehtyy oppimistehtävänsä avulla a´la carte ruoanvalmistuksen suunnitteluun. (Yto-integrointi englanti ja yhteiskuntataidot)

Opiskelija perehtyy oppimistehtävän avulla myös työn perustana olevaan tiedon hallintaan. (liikeidea, gastronomia, ruokalajitietous ja hinnoittelu)

Työvuoron tehtävien suunnittelu Opiskelija perehtyy liikeidean mukaiseen työskentelyyn opetuskeittiössä ja a´la carte ravintolassa sekä oppii aikatauluttamaan työskentelyään.
A´la carte ruokien valmistaminen ja esillelaittaminen Opiskelija perehtyy a´la carte ravintolan tuotteiden valmistamiseen ja esille laittoon sekä perehtyy niiden laatuvaatimuksiin.

Oppii valmistamaan useampia annoksia samanaikaisesti.

Opiskelija kunnostaa ja siistii työtiloja sekä a´la carte ruoan valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita.

Ruoanvalmistusmenetelmät Opiskelija perehtyy myös työvuoron vaihtoon liittyviin tehtävien tekemiseen. Opiskelija syventää osaamistaan erilaisten ruoanvalmistusmenetelmien käytössä.
Kestäväkehitys, yrittäjyys Opiskelija oppii asiakas- ja yrittäjälähtöisen sekä liikeidean mukaisen toimintaperiaatteen (asiakastyytyväisyys). Opiskelija oppii liikeidean mukaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen, taloudellisuuden, hävikin minimoimisen, jätteiden lajittelun ja kestävän kehityksen mukaisen työskentelyn a´la carte ruoanvalmistuksessa.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävän laadintaa ja siinä tarvittavaa tiedonhankintaa. (Oppimistehtävä on osa tämän kokonaisuuden taitonäytettä).

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa oppimistehtävän opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tehtävästään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta a´la carte ruokien valmistuksen keskeisten sisältöjen hallinnasta sekä oppimistehtävästä.

Muuta tietoa

 A´LA CARTE RAVINTOLASSA TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
A´la carte ravintolan työtehtävissä toiminen Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla a´la carte ravintolassa, jonka liikeideaan kuuluu a´la carte ruokien valmistusta sekä myyntiä ja tarjoilua.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla a´la carte ravintolan keittiön työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa.

Opiskelija esivalmistaa, valmistaa laittaa esille ruokalistan mukaisia a´la carte annoksia annoskorttia käyttäen.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen a´la carte ruokien valmistus (20 osp) tutkinnon osasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle.

Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöihin.

Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein.
Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Muuta tietoa Ennen työssäoppimisjaksoa, opiskelijalla tulee olla riittävät työskentelytaidot. Opiskelijan taitotaso arvioidaan tutkinnon osan kaikkien toimintakokonaisuuksien oppimistehtävien ja työsuoritteiden  perusteella. Jotta opiskelija pääsee antamaan ammattiosaamisen näytön, tulee kaikkien toimintakokonaisuukisen oppimisen arviointien olla suoritettuja.

Tutkinnon osan arviointi