4.4.10 Tilaus ja juhlatarjoilu 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija harjoittelee tilaus- ja juhlatarjoiluun kuuluvia erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Opiskelija oppii kunnostamaan asiakas- ja työtiloja, suunnittelemaan oman työvuoron työtehtäviä sekä hoitamaan tarjoilukokonaisuuden palvelutapahtuman päättämiseen ja lopputöihin saakka.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatumukset:
Opiskelija

  • perehtyy tilauksen ennakkotietoihin ja selvittää tilaisuuden luonteen
  • kunnostaa ja varustaa tilaisuuden ja juhlan asiakas- ja työympäristön tilaisuuden luonteen mukaan
  • käyttää sujuvasti tilaisuuteen soveltuvia tarjoilutapoja
  • tekee yhteistyötä keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja anniskelu- määräyksiä
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työympäristön sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3.vuoden syksy
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija työskentelee tilaus- ja juhlatarjoilutehtävissä
oppilaitoksessa sekä yhteistyöyrityksissä.

Opiskelija perehtyy toiminnallisten oppimistehtävien avulla erilaisten juhlatilaisuuksien käytännön järjestelyihin, kuten tarjottaviin ruokatuotteisiin, pakkaamiseen, kuljettamiseen, kattamiseen, somistukseen, tilaisuuden kulun suunnitteluun ja hinnoitteluperiaatteisiin.

Opiskelija oppii ymmärtämään oman ja työryhmän vastuun asiakkaiden juhlien onnistumisesta ja ymmärtää, miten suuria elämyksiä on osaltaan toteuttamassa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan yrityksessä 12 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 1 osp, matematiikka 1 osp, yhteiskuntataidot 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja oman toiminnan kehittäminen: Opiskelija toimii vastuullisesti työtilanteissa ja osaa muuttaa toimintaansa annetun palautteen perusteella.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija osaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä toimia turvallisten sekä ergonomisten työtapojen mukaisesti.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa käyttäytyä hyvin ja hän noudattaa ohjeita ja sääntöjä. Opiskelija osaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta.
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija osaa toimia yrittäjähenkisesti. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen ja harjoittelee yrittäjyysosaamista tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvillä oppimistehtävillä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi