4.4.3 Juomien myynti ja tarjoilu 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii erilaisten juomien myyntiä, valmistusta ja tarjoilua. Opiskelija valmistelee baarin työpisteen sekä ravintolan asiakastilat myyntitilannetta varten. Opiskelija opiskelee juomien tuotetuntemusta sekä aktiivista myyntityötä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja
  • suosittelee, myy ja tarjoilee juomatuotteita ja muita tuotteita
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia
  • tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen
  • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
  • tekee vuorotilityksen ja muut vuoronvaihtoon liittyvät työt
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä
  • työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuoden syksy
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija oppii alkoholijuomien tuotetuntemusta, anniskelua ja tarjoilua oppilaitoksessa oppimistehtävien, luentojen ja ryhmätöiden avulla.

Opiskelija harjoittelee oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikassa baarin työvälineiden käyttöä, huoltoa ja työpisteen kunnostamista sekä juomasekoitusten valmistustapoja.

Opiskelija tutustuu opintokäynneillä erilaisin liikeideoin toimiviin juoma- ja seurusteluravintoloihin sekä juomien hinnoitteluperiaatteisiin.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan yrityksessä 16 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tiedon hallintaan liittyvää osaamista opiskelija osoittaa lisäksi oppimistehtävillä. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 1 osp, matematiikka 1 osp, yhteiskuntataidot 1 osp
Muuta tietoa
Kokin osaamisalassa anniskeluosaaminen ja anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys voidaan saavuttaa tässä tutkinnon osassa. Tällöin tutkinnon osassa suoritetaan oppilaitoksessa järjestettävä anniskeluravintolan vastaavan hoitajan koe.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelman ratkaisu: Opiskelija osaa suunnitella työstään ja pystyy toimimaan uusissa tilanteissa.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä tarjoilu- ja anniskelutehtävissä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija osaa toiminnassaan huomioida juomien omavalvonnan, kestävän kehityksen ja työympäristön turvallisuuden.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa noudattaa yhteisiä sääntöjä, käyttäytyä asiallisesti sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

Yrittäjyys
Opiskelija osaa toimia yrittäjähenkisesti ja oppii ymmärtämään asiakaslähtöisen palvelun ja aktiivisen lisämyynnin merkityksen ravintolan kannattavuudelle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi