Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PALVELU- JA JAKELUKEITTIÖN TOIMINTOIHIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toiminta-ajatuksen mukainen työskentely Opiskelija perehtyy suurkeittiöiden, palvelu- ja jakelukeittiöiden toimintatapoihin. Hän saa yritysvierailuiden avulla käsityksen suurkeittiöiden sekä palvelu- ja jakelukeittiöiden toiminnasta ja erilaisista työtehtävistä. Hän tutustuu sekä ruokia lähettäviin että vastaanottaviin palveluyrityksiin.
Ruoka- ja tapakulttuurin ja ravitsemuksen edistäminen Opiskelija oppii hakemaan tietoa omatoimisesti, erilaisia informaatiokanavia apunaan käyttäen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja valmistamaan tavallisimpia lounasruokalistojen erityisruokavalioaterioita (maidoton, laktoositon, gluteeniton, tavallisimmat allergian aiheuttamat ruokavaliot, kasvisruokavaliot). Opiskelija tutustuu myös etnisiin ruokavalioihin. Opiskelija valmistaa ryhmänsä kanssa opetuskeittiössä erityisruokavalioaterioita.
Erityisruokavalioiden tunteminen Opiskelija oppii tunnistamaan ateriakokonaisuuksista, milloin ne ovat ravitsemuksellisesti täysipainoisia, kauniita ja maukkaita.

Opiskelija oppii opastamaan eri ikäryhmien asiakkaita ateriavalinnoissa ja erityisruokavaliossa. Ryhmän erilaisten oppimistehtävien avulla hän oppii suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria.

Opiskelija oppi palvelu- ja jakelukeittiön ruoanvalmistusprosessin erityispiirteitä ja oppii valmistamaan lisäkkeitä, leivonnaisia, aamiais- ja välipalatuotteita. Hän perehtyy erityisesti palvelu- ja jakelukeittiöiden omavalvontaan ja hygieniaan.

Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö, ruoanvalmistustehtävät sekä omavalvonta Opiskelija oppii laskemaan ja kirjaamaan manuaalisesti tai tietokonetta apuna käyttäen ruokailijamääriä ja muita suur-, palvelu- ja jakelukeittiöiden toimintaa koskevia seurantatietoja kuten ruokalajien annoskokoja.
Ruokatilauksen tekeminen Hän oppii tekemään ruokatilauksen asiakkaiden tarpeet huomioiden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Oppimista arvioidaan mm. opetuskeittiössä tehtävällä toiminnallisella tehtävällä, jossa valmistetaan aamiais-, välipalatuotteita, lisäkkeitä tai leivonnaisia. Toiminnallisiin tehtäviin voi liittyä erikseen arvioitavia oppimistehtäviä.

Mikäli oppimistehtäviä käytetään osana muuta arviointia täydentämään ammattiosaamisen näyttöä, oppimistehtävät arvioidaan asteikolla T1-K3 tutkinnonosan kriteereiden mukaan.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakasneuvontaan liittyvät oppimistehtävänsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ tehtävän annon mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

 PALVELU- TAI JAKELUKEITTIÖSSÄ TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toiminta-ajatuksen mukainen työskentely Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla. Opiskelija työskentelee joko jakelu-tai palvelukeittiössä yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa.
Työvuoron työtehtävien suunnittelu Hän harjoittelee oman työn suunnittelua ja ajoittamista työssäoppimispaikkansa työprosessien mukaisesti.
Ruokapalvelun hoitaminen Opiskelija oppii ottamaan vastaan tuotantokeittiöltä lähetettyjä ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita. Hän oppii kuumentamaan ruokia tarjoilua varten tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä. Hän oppii laittamaan ruoat tarjolle joko palvelulinjastoon tai jakamaan ne asiakkaille.
Kokousjuomien ja -ruokien tarjoilun hoitaminen Opiskelija suosittelee, myy ja tarjoilee erilaisia ruokia ja juomia tilausmääräyksen mukaan.
Ruokatilauksen tekeminen Opiskelija harjoittelee ruokatilauksen tekemistä työpaikkaohjaajan kanssa. Hän oppii ruokatilauksen tekemisen periaatteita työssäoppimispaikkansa liikeidean mukaisesti.
Asiakaspalvelussa toimiminen Opiskelija oppii laittamaan jakelu- tai palvelulinjaston kuntoon ja varustamaan sen tarvittavilla välineillä, astioilla ja ateriakokonaisuuksilla. Hän oppii tarvittaessa neuvomaan ja ohjaamaan asiakkaiden ateriointiin liittyvää ravitsemuskäyttäytymistä sekä tapakulttuuria. Opiskelija palvelee asiakkaita, täydentää tuotteitta ja varmistaa palveluiden riittävyyden. Opiskelija oppii varmistamaan asiakastyytyväisyyden.
Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Opiskelija oppii siistimään ja järjestämään toimintaympäristön, Hän perehtyy työssäoppimispaikkansa omavalvontasuunnitelmaan ja oppii toimimaan sen mukaisesti. Opiskelija työskentelee astiahuollossa ja puhdistaa kuljetusastioita.
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija oppii työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä. Hänen oppii aktiivista ja tasavertaista vuorovaikutusta työryhmänsä jäsenenä. Hän oppii ottamaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon asiakaspalvelutehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle. Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöön.

Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein. Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Muuta tietoa Ennen työssäoppimisjaksoa, opiskelijalla tulee olla riittävät työskentelytaidot. Opiskelijan taitotaso arvioidaan tutkinnon kaikkien toimintakokonaisuuksien oppimistehtävien ja työsuoritteiden perusteella.  Jotta opiskelija pääsee antamaan ammattiosaamisen näytön, tulee kaikkien toimintakokonaisuuksien oppimisen arviointien olla suoritettuja (S).

Tutkinnon osan arviointi