4.4.7 Pikaruokapalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan pikaruoka-alan yrityksiä ja erilaisia pikaruoka-alan liikeideoita. Opiskelija oppii tunnistamaan pikaruokapalveluissa käytettäviä eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita ja osaa varastoida, esikäsitellä ja valmistaa niistä myytäviä tuotteita. Hän oppii leipomaan tuotteita eri perustaikinoista. Opiskelija oppii käyttämään sekä puhdistamaan koneita ja laitteita turvallisesti. Hän oppii laadun ja tuoteturvallisuuden perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija oppii pikaruoka-alan turvallisuuden perusteita sekä keittiössä että asiakaspalvelussa. Opiskelija oppii työskentelemään pikaruokapalveluiden asiakaspalvelutehtävissä ja oppii ymmärtämään vuorovaikutustaitojen merkityksen myynnin edistämisen apuvälineenä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat
  • valmistaa ja valmistelee toimipaikan pikaruokia
  • pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta
  • suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka- ja juomatuotteita huomioiden erityisruokavaliot
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.

Majoitus- ja ravitsemispalvelut tutuksi (2 osp).

Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna 2. vuonna tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opintoihin kuuluvan oppimistehtävän avulla opiskelija oppii hahmottamaan pikaruoka-alan trendejä.

Oppimistehtävään integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan osaamistavoitteet ruotsi(1 osp) ja englanti(1osp). Projektityö on osa taitonäytettä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimsen aikana opiskelija työskentelee valmistus- sekä asiakaspalvelutehtävissä pikaruokapalvelualan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä. Opiskelija tekee oppimistehtävän hyväksytysti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
yrittäjyys
ruotsi 1 osp
englanti 1osp
Ellei opiskelija ole suorittanut näitä pakollisia yhteisiä tutkinnon osia jo aiemmissa opinnoissaan.
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään Oppimistehtävänä oma pikaruokayritys suunnitelma, jonka avulla perehdytään omavalvontaa pikaruokapalveluissa ja opitaan laadun ja tuoteturvallisuuden perusteita. Työhön sisältyy myös ruotsi ja englannin sekä yrittäjyyden sisältöjä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen.
Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään oman työpanoksensa merkityksen pikaruokayrityksen erilaisissa työtehtävissä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi