4.4.8 Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii työskentelemään suurkeittiön erilaisissa ruoanvalmistus- sekä asiakaspalvelutehtävissä. Hän oppii neuvomaan asiakkaita heidän yksilöllisten ravintoon ja ruokailuun liittyvien tarpeidensa toteuttamisessa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi
 • noudattaa ravitsemussuosituksia
 • suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen
 • valmistaa ruokalajeja ja leivonnaisia vakioitujen ruokaohjeiden mukaisesti
 • muuntaa ruokaohjeita erityisruokavalioiksi sopiviksi asiakkaiden tai asiakasryhmien mukaan
 • valmistaa ruokia suurkeittiön koneilla ja laitteilla
 • laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakkaa ruokalajit kuljetusta varten
 • osallistuu toiminta-ajatuksen tai liikeidean mukaiseen asiakaspalveluun
 • neuvoo ja ohjaa tarvittaessa ravitsemuskäyttäytymistä
 • tekee esivalmistelut seuraavaa päivää varten
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa erilaisissa oppimisympäristöissä sekä työssäoppimalla suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä

Lähiopetuksen opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Tutkinnon osan työssäoppiminen (10 osp) suoritetaan alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Suurkeittiön toiminnot tutuksi (5 osp) opinnon voi korvata Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot tutuksi (5 osp) opinnolla

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli

 • suullinen esitys asiakasneuvonta (ikäryhmä/erityisruokavalio/etniset ja ettiiset ruokavaliot) + TiVi
 • kirjallinen työ (suurkeittiön erilaiset asiakasryhmät)

TiVi

 • esitysmateriaali asiakasneuvontaan (sähköinen/kirjallinen tiedotus yms.)
Muuta tietoa Oppimistehtävä: kansalliset ravitsemussuositukset eri ikä- ja asiakasryhmillä, erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaavien ateriakokonaisuuksien valmistaminen ja asiakasneuvonta.

Oppimistehtävä: yksilöllisyys erityisruokavalioasiakkailla, ruokavalioiden muuntaminen, valmistaminen ja asiakasneuvonta.

Oppimistehtävä: Suur-, jakelu- ja palvelukeittiön omavalvonnan ja hygienian erityispiirteet ja niiden vaikutukset asiakasturvallisuudelle

Oppimistehtävä: Ruokaohjeiden suurentaminen ja pienentäminen sekä mitoittaminen valmistusmenetelmän mukaisesti, ruoanvalmistustehtävien ajoittaminen työryhmän jäsenenä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa turvallisuusohjeita ja. Hän työskentelee ergonomisesti ja omavalvonnan määräysten mukaisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii työryhmän
jäsenenä suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työehtosopimuksen
mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita
ja sääntöjä. Opiskelija käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelijalle muodostuu käsitys suurkeittiöiden tavasta tuottaa palveluita asiakkaille. Hän oppii sisäistämään erityisruokavalioasiakkaiden yksilöllisten tarpeiden vaikutukset palveluprosessissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi