4.4.9 Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan maukkaita, ravitsevia ja terveellisiä tilaus- ja juhlaruokia erilaisten liikeideoiden, asiakasryhmien sekä tilausmääräysten mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen
 • suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen
 • valmistaa tilaus- ja juhlaruokia
 • käyttää soveltuvia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • valmistaa asiakkaan ennalta varaamiin tilaisuuksiin ruokalajeja ja leivonnaisia
 • pakkaa tarvittaessa ruokalajit kuljetusta varten
 • laittaa ruokalajeja esille ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä ja tarjoiluastioiden
 • tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa
 • toimii tarvittaessa asiakaspalvelussa
 • siistii ja järjestää toimintaympäristön ja osallistuu astiahuoltoon
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna(YO) tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksen opetuskeittiössä, ravintoloissa sekä erilaisissa juhlatilaisuuksissa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana opiskelija työskentelee tilaus- ja juhlaruokien valmistuksen toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla alan toimintaympäristössä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja. Opiskelija suorittaa oppimistehtävät hyväksytysti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia osittain integroituna 2 osp: Yhteiskuntataidot 1 osp ja äidinkieli1 osp.(ellei suoritettu aiemmin).
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään oppimistehtävänä juhlatilaisuuden suunnittelu, jonka avulla perehdytään omavalvontaan tilaus- ja juhlaruokien valmistuksessa ja opitaan laadun sekä tuoteturvallisuuden perusteita. Työhön sisältyy myös englannin sekä yhteiskuntataitojen sisältöjä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa turvallisuusohjeita ja hän työskentelee ergonomisesti ja omavalvonnan määräysten mukaisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii työryhmän
jäsenenä tilausruokien ruoanvalmistustehtävissä.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työehtosopimuksen
mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita
ja sääntöjä. Opiskelija käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään juhlapalvelutilaisuuden suunnittelun ja tilausmääräyksen osana taloudellista ja kannattavaa toimintaa juhlapalveluyrityksessä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi