Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TILAUS- JA JUHLARUOKIEN VALMISTUKSEEN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oppimistehtävä Opiskelija perehtyy oppimistehtävänsä avulla tilaus- ja juhlapalvelu tilaisuuden suunnitteluun. (Yto-integrointi englanti ja yhteiskuntataidot)

Opiskelija syventää oppimistehtävän avulla osaamistaan myös työn perustana olevaan tiedon hallintaan. (Ruoka- ja tapakulttuurit)

Työvuoron tehtävien suunnittelu Opiskelija perehtyy liikeidean mukaiseen työskentelyyn opetuskeittiössä ja tilaus- ja juhlapalveluyrityksessä sekä oppii aikatauluttamaan työskentelyään.
Tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen ja esillelaittaminen Opiskelija perehtyy tilaus- ja juhlaruokien valmistamiseen ja esille laittoon sekä niiden laatuvaatimuksiin.

Opiskelija kunnostaa ja siistii työtiloja sekä tilaus- ja juhlaruokien valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita.

Opiskelija perehtyy tilaus- ja juhlapalvelu tuotteiden pakkaamiseen ja kuljettamiseen.

Ruoanvalmistusmenetelmät Opiskelija syventää osaamistaan erilaisten ruoanvalmistusmenetelmien ja laitteiden käytössä.
Kestävä kehitys, yrittäjyys Opiskelija oppii asiakas- ja yrittäjälähtöisen sekä liikeidean mukaisen toimintaperiaatteen. (Asiakastyytyväisyys)
Opiskelija oppii liikeidean mukaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen, taloudellisuuden, hävikin minimoimisen, jätteiden lajittelun ja kestävän kehityksen mukaisen työskentelyn tilaus- ja juhlaruokien valmistuksessa.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävän laadintaa ja siinä tarvittavaa tiedonhankintaa. (Oppimistehtävää hyödynnetään toimintakokonaisuuden kokonaisarviointiin).

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa oppimistehtävän opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta oppimistehtävästä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta tilaus- ja juhlaruokien valmistuksen keskeisten sisältöjen hallinnasta sekä oppimistehtävästä.

Muuta tietoa

TILAUS- JA JUHLARUOKIEN VALMISTUKSESSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tilaus- ja juhlaruokien valmistuksen työtehtävissä toiminen Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla ravitsemisalan yrityksessä tai toimipaikassa ennalta varattujen tilaus- ja juhlatilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla tilaus- ja juhlaruokienvalmistuksen työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa.

Opiskelija esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille tilaus- ja juhlaruokia ryhmille.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen tilaus- ja juhlaruokien valmistus (20 osp) tutkinnon osasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle. Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöihin.

Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.

 

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein.
Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Muuta tietoa Ennen työssäoppimisjaksoa, opiskelijalla tulee olla riittävät työskentelytaidot. Opiskelijan taitotaso arvioidaan tutkinnon osan kaikkien toimintakokonaisuukisen oppimistehtävien ja työsuoritteiden perusteella. Jotta opiskelija pääsee antamaan ammattiosaamisen näytön, tulee kaikkien toimintakokonaisuukisen arviointien olla suoritettuja.