Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, VALINNAINEN (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintymis- ja ryhmätyötaidot
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla ja asiakaspalvelutilanteissa. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä. Hän esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää. Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.

Tekstiili- ja vaatetusalan tekstilajit
Erilaisten tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien erilaiset tavoitteet ja vaikuttamiskeinot kirjallisuudessa ja ammatillisissa teksteissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla tekstiili- ja vaatetusalaan liittyviä kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia  tekstiili- ja vaatetusalaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan suullisten esitysten pohjalta ja käytännön ryhmätilanteissa sekä -harjoituksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista lähiopetustunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa