Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, RANSKA, VALINNAINEN (1-2 osp)

Vieraan kielen, ranskan, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
hotelli-, ravintola- ja cateringalan ranskaa
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee arkipäivän yksinkertaisia kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, toisen henkilön esittelemistä ja kysymistä. Opiskelija oppii yksinkertaisia matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla käytettäviä ranskan kielen asiakaspalvelufraaseja ja tutustuu numeroihin. Opiskelija harjoittelee vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla.
Ranskan kielen perusrakenteisiin tutustuminen Opiskelija perehtyy ranskan kielen lukemiseen, kirjoittamiseen sekä ääntämiseen. Opiskelija harjoittelee ranskan kielen perusrakenteiden käyttöä suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Lyhyiden tekstien ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee hyvin yksinkertaisten ammattialan asioiden, kuten raaka-aineiden,  ruokalistan, juomalistan ja kylttien ymmärtämistä. Opiskelija harjoittelee ruokalajien ranskankielisiä nimiä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja ja muita lähteitä opiskelunsa tukena.
Ranskan kieleen ja kulttuuriin tutustuminen Opiskelija tutustuu ranskan ruokakulttuuriin ja ranskalaisiin tapoihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa venäjän kielen rakenteisiin ja vahvistaa niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa espanjan kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi espanjankielisen viestin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa ranskankielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa Rasnkan kielen valinnaiset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.