Pakolliset osaamistavoitteet

Mittaustulosten käsittely, analysointi sekä luotettavuuden ja tarkkuuden arviointi

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
FYKE 1
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan fysiikan ja kemian käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen

Kemiallisten aineiden ja niiden ominaisuuksien huomioon ottaminen työssä

Opiskelija tutustuu hotelli-, ravintola- ja cateringalan näkökulmasta fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja ilmiöihin, kuten emulsio, emulgaattorit, vaahdot, osmoosi-ilmiö, paillard-ilmiö, sitko, tärkkelyksen vaikutus ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa, suolan ja sokerin vaikutukset elintarvikkeiden säilyvyydelle sekä hapot, emäkset ja vesi.

Opiskelija oppii säilyttämään ja käsittelemään kemikaaleja itselleen ja ympäristölleen turvallisesti sekä oppii niiden kierrättämiseen ja hävittämiseen liittyvät ympäristöriskit.

Käyttöturvallisuustiedotteet, ympäristömerkit, varoitusmerkit Opiskelija tutustuu hotelli-, ravintola- ja cateringalalla käytettäviin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja erilaisiin merkkeihin ja oppii tulkitsemaan niitä. Opiskelija ymmärtää työtiloissa olevien puhdistusaineiden pakkausmerkintöjä ja osaa toimia niiden vaatimalla tavalla.
 FYKE 2
Energiamuodot ja lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuudet Opiskelija erottaa uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet toisistaan. Opiskelijalla on käsitys mikä on eri energiamuotojen osuus koko energiatuotannosta ja millaisia lämmönsiirtymistapoja on olemassa.
Oman alan kokeelliset havainnot, kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt Opiskelija oppii tärkeimmät alkoholit ja alkoholikäymisen periaatteet sekä niiden  ominaisuudet. Opiskelija ymmärtää hiilihydraattien, rasvan sekä proteiinien merkityksen ruoanvalmistuksessa. Opiskelija syventää tietojaan  ruoanvalmistusilmiöiden osalta.
Sähkö ja sähköturvallisuus Opiskelija oppii tulkitsemaan arvokilpien tietoja ja osaa sähkölaitteiden turvallisen käytön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja kokeita sekä johtopäätöksiä. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan vaatetusalalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa