Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta (1 osp)
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa yhteistyökykyisesti ja säännöllisesti eri liikuntapaikoissa.

Opiskelija toimii liikuntatilanteissa turvallisesti ja kehittää motorisia perustaitojaan ja liikuntataitojaan monipuolisesti. Opiskelija arvioi ja testaa kuntoaan eri menetelmin.

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Opiskelija osallistuu ryhmäyhtymiseen erilaisissa liikunnallisissa peleissä ja leikeissä.
Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen Opiskelija oppii työn tauottamisen ja pitää yllä työ- ja toimintakykyään.
Terveystieto (1 osp)
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa eri menetelmillä ravitsemuksen merkityksestä hyvinvoinnille sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksista ja niiden terveyttä kuluttavista tekijöistä.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija tutustuu liikuntapiirakkaan ja laatii suositusten mukaisen terveysliikuntasuunnitelman itselleen.
Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitysihmisen hyvinvoinnille Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja toteuttaa suunnitelmaansa. Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.
Turvallinen toiminta ja ergonomia Opiskelija tutustuu hotelli-, ravintola- ja cateringalan kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan ja työtiloissa sekä ammatin mahdollisiin haittavaikutuksiin. Opiskelija pyrkii kehittämään työskentelytapojaan. Opiskelija harjoittelee ensiavun antamista, tietää mihin toimiin on ryhdyttävä tapaturman sattuessa ja tunnistaa oman alansa vaarat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa palautetta sekä motivoi opiskelijaa liikuntatunneilla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja kontrolloi tehtävien suorittamista lähiopetustunneilla.

Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan aktiivisuudessa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin. Opiskelijan kykyyn toimia vastuullisesti, tasavertaisesti ja yhteistyökykyisesti ryhmässä ja noudattaa ohjeita sekä edistää työyhteisön turvallisuutta.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät, pienimuotoiset tutkielmat ja esitelmät) ja testit. Arvioidaan myös kykyä hakea tietoa itsenäisesti, tiedon soveltamista ja ymmärtämistä. Oma-aloitteellisuutta, kykyä toimia tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntapaikoissa ja työsaleissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena sekä ammattialoittain ammatillisten oppiaineiden tiloissa.
Terveystieto (1osp) on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssina.