Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 411


TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistöpalvelualan palvelusopimukset Opiskelija perehtyy kiinteistöpalvelualan palvelusopimusten sisältöihin, määräyksiin ja ohjeisiin.
Asiakastilanteissa toimiminen Opiskelija perehtyy asiakastilanteiden vaatimiin toimintatapoihin ja työvaiheisiin opettajan ohjauksessa.
Viestintä Opiskelija perehtyy kuinka toimitaan erilaisten asiakas ja sidosryhmien kanssa, sekä tutustuu eri viestintämenetelmiin ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa.
Kiinteistön toiminta ja viihtyvyys Opiskelija havainnoi ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta opettajan ohjauksessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle ja opiskelijatovereilleen, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa