4.1.2 Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kiinteistönhoidon työprosessien, -menetelmien, -välineiden ja materiaalien hallintaa. Opiskelija tutustuu kiinteistönhoitoon liittyvään lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin. Opiskelija oppii ymmärtämään kiinteistön valvonta- ja ohjausjärjestelmiä, sekä oppii huolehtimaan kiinteistön yhteisten sisä- ja ulkotilojen toiminnasta, turvallisuudesta ja siisteydestä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella omaa työaikatauluansa
 • suunnitella omaa työtään viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • suorittaa liputukset ja huolehtia lipusta
 • huolehtia kiinteistön avainturvallisuudesta
 • käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä
 • käyttää kiinteistön sähköisiä ohjausjärjestelmiä
 • suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeet
 • varmistaa rakennetun piha-alueen toimintakunnon ja turvallisuuden
 • varmistaa leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden
 • suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät toimenpiteet
 • suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanpitoon liittyvät tehtävät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella laatutasolla
 • huolehtia jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti
 • huolehtia väestönsuojatilojen kunnosta määräysten mukaisesti
 • huolehtia kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta yleisilmeestä, turvallisuudesta ja
  esteettömyydestä
 • huolehtia kiinteistön nimitauluista ja opasteista
 • tehdä hänelle sallittuja ns. jokamiehen sähkötöitä, kuten valaistukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdot
 • tehdä kiinteistön kylmätiloihin liittyvät seurantatoimet
 • tehdä ovien ja ikkunoiden toimintaan liittyvät säädöt
 • pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
 • Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassaolevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antamisesta.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee tuntea kiinteistönhoitajan työtehtäviä ja roolia palvelun tuottajana. Hänen on osattava varautua työhön mahdollisesti liittyviin vaaratilanteisiin. Opiskelijan tulee tuntea palvelusopimusten sisältöjä, määräyksiä ja ohjeita, sekä kuinka toimia erilaisten asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Jos edeltävä tutkinnon osa tai muuten hankittu osaaminen ei anna näitä valmiuksia, on hänen suoritettava kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, toisella ja kolmannella jaksolla.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen sisätiloissa (luokka- ja työsaliopetus) ja ulkoalueilla.

Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämän taidot – osa-alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoitoalan kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja. Tietokoneohjelmistoja käytetään mm. palvelusopimusten ja asiakirjojen laadinnassa.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 6 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Jakso 3 (3 osp)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä ja työyhteisössä toimiminen.

 

Oppiminen, ongelmanratkaisu ja oman työn laadun arvioiminen.

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi