Pakolliset osaamistavoitteet 522

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Kiinteistöpalveluun liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia sekä etsii tietoa kiinteistöihin ja kiinteistöpalvelualaan liittyvistä fysiikan ilmiöistä. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi talon energiavirrat, virtaamat ja lämpölaajeneminen. Opiskelija dokumentoi ja analysoi havaintojaan ja mittauksiaan.
Työelämän kemia 
Kiinteistöpalvelualalla käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija etsii ja arvioi tietoa kiinteistöpalvelualan keskeisistä kemiallisista aineista, kuten putkenavausaineista, polttoaineista ja maaleista. Hän tutustuu niiden turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Kiinteistöpalvelualalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tunnistaa kemiallisten aineiden GHS-varoitusmerkit. Opiskelija hakee verkosta käyttöturvallisuustiedotteen ja sen mukaisesti säilyttää, käyttää ja hävittää kemiallisia aineita ympäristön huomioiden. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia kiinteistöpalvelualalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Kiinteistöpalvelualaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija etsii tietoa alaan liittyvistä keskeisistä kemiallisista ilmiöistä, kuten sähkökemiallisesta korroosiosta. Opiskelijaa tekee näihin liittyviä käytännön kokeita sekä tulkitsee tuloksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan ja termodynamiikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan laboratorioalan työtehtävissä. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa laboratorioalaan liittyvistä luonnontieteellisistä ilmiöistä ja niiden syistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kemiallisten aineiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn, sekä tähän liittyen käyttöturvallisuustiedotteiden hakemiseen ja niiden tulkintaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa luonnontieteiden lainalaisuuksia laboratorioalaan ja rakennusfysiikkaan liittyvissä sovelluksissa, esimerkiksi äänen läpäisevyyden ja kiinteistöjen rakenteissa vaikuttavien voimien suhteen.

Opettaja arvioi opiskelijan ymmärrystä laboratorioalaan liittyvistä kemiallisista ilmiöistä. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä käsitellä kemikaaleja säännösten mukaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä opiskelijan kysyä tulkita kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa