Valinnaiset osaamistavoitteet 511

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkieli, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viesti ja vakuuta! (2 osp)
Puheilmaisu ja artikulaatio Opiskelija laatii puheenvuoron ja puhe-esityksen.
Kokous- ja neuvottelutaito Opiskelija harjoittelee kokous- ja neuvottelukäytäntöjä. Opiskelija vahvistaa ilmaisutaitojaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.
Sanaton viestintä Opiskelija tutustuu sanattoman viestinnän merkitykseen eri tilanteissa.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin taidot sekä kulttuurinen moninaisuus Opiskelija analysoi ja arvioi esimerkiksi elokuvaa ja kirjallisuutta ja tutustuu eri taidemuotoihin.
Duunarista ammattilaiseksi (1 osp)
Ilmaisuvarannon laajentaminen Opiskelija tekee ammatillisia kirjoitusharjoituksia.
Asiatekstin tuottaminen Opiskelija harjoittelee asiakirjoittamista ja laajentaa ilmaisuvarantoaan niissä.
Tiedonhankinta

Lähteiden käyttö

Vertaispalaute

Opiskelija kirjoittaa alakohtaisen esseen tai tutkielman monipuolisesti ja lähdekriittisesti tietolähteitä hyödyntäen.

Opiskelija tuottaa tekstiä yhteistyössä muiden kanssa ja antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla alaan liittyvän suullisen esityksen valitsemastaan alaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan esitelmän pohjalta, käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunnilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkielen, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet

 

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

 

#amis (2 osp)

 

Sosiaalisen median sivustoihin, sovelluksiin ja perusperiaatteisiin tutustuminen

 

 

 

 

Oman some-maailman kartoittaminen ja tunnistaminen

 

 

 

Sosiaalisen median riskien ja haittojen tiedostaminen ja välttäminen

 

Kielen rekisterien tiedostaminen ja oikean rekisterin valitseminen sosiaalisen median käyttötarkoituksen mukaan

 

 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen ammatillisen identiteetin kehittymisessä ja työnhaussa

 

 

 

 

Mainonta ja asiakkaiden hankinta sosiaalisessa mediassa

 

 

 

 

Opiskelija selvittää, mitä sosiaalinen media tarkoittaa ja miten se voidaan määritellä. Opiskelija tutustuu tarkemmin itselleen tuttuihin sosiaalisen median sivustoihin ja sovelluksiin, esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin, LinkedIniin, WhatsAppiin ja Snapchatiin. Opiskelija perehtyy sovellusten toimintaideaan, perusperiaatteisiin ja ottaa selvää myös itselleen vieraista sosiaalisen median sovelluksista. Opiskelija pohtii, mitkä sosiaalisen median alustat sopivat ammatilliseen käyttöön ja esimerkiksi työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin omalla alallaan.

 

 

Opiskelija kartoittaa omaa sosiaalisen median käyttöään pitämällä mediapäiväkirjaa kuva-, teksti-, ääni- tai videomuodossa. Opiskelija pohtii, millaisia somen muotoja käyttää ja miksi.

 

 

Opiskelija selvittää, millaisia riskejä sosiaalisen median käyttöön liittyy ja pohtii, miten niitä voi välttää. Opiskelija tutustuu tarkemmin yhteen tapausesimerkkiin some-katastrofista ja esittelee sen muille.

 

 

Opiskelija syventää tietämystään kielen eri rekistereistä (esim. puhekieli, kirjoitettu puhekieli, asiatyylinen puhuttu kieli ja asiatyylinen kirjakieli). Opiskelija pohtii, millainen kieli sopii mihinkin sosiaalisen median käyttötarkoitukseen yksityiselämässä, työn hakemisessa ja työelämässä, esimerkiksi markkinoinnissa.

 

 

Opiskelija tutustuu esimerkiksi ammatillisiin blogeihin ja muihin esimerkkeihin sosiaalisen median hyödyntämisestä ammatillisiin tarkoituksiin ja pohtii, mitä hyötyä somesta voi olla omalla alalla. Opiskelija harjoittelee sosiaalisen median käyttöä ammatillisessa opiskelussa ja ammatillisen identiteetin syventämisessä. Opiskelija harjoittelee sosiaalisen median hyödyntämistä tässä tarkoituksessa; esimerkiksi perustaa ammatillisen blogin, LinkedIn-profiilin, ammatillisen Facebook-sivun tai Instagram-tilin tai tekee video-cv:n.

 

Opiskelija tekee suunnitelman, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää esimerkiksi oman alan yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä tai selvittää, miten jossakin oman alan yrityksessä hyödynnetään sosiaalista mediaa.

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa tiedonhaku-, harjoitus- ja tuottamistilanteissa.

 

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa sosiaalisen median ulottuvuuksiin ja auttaa opiskelijaa selvittämään, miten sosiaalista mediaa voisi omalla alalla hyödyntää.

 

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opiskelija saa palautetta tekemistään harjoituksista ja tuntityöskentelystään.

 

 

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia sosiaalisessa mediassa ammatillisessa roolissa sekä sisällön tuottajana että sen vastaanottajana.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan kykyyn ymmärtää erilaisia sosiaalisessa mediassa käytettäviä kielen rekistereitä ja käyttää erilaisia sovelluksia ja sivustoja, tiedonhakutaitoihin, mediakriittisyyteen sekä ymmärrykseen sosiaalisen median luonteesta.

 

 

Muuta tietoa  

Arviointitaulukko

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAINEN (2 osp)

Äidinkielen, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet

 

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

 

Yrittäjän viestintä (2 osp)

 

Yrittäjän tarvitsemien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kartoittaminen

 

 

 

 

 

 

 

Markkinointiviestinnän periaatteisiin sekä markkinoinnin kanaviin ja keinoihin tutustuminen

 

 

 

 

 

 

Markkinointitekstien laatiminen

 

 

 

 

Suullisten myyntitilanteiden harjoittelu

 

 

 

 

 

 

 

 

Markkinointikokonaisuuden koostaminen tai markkinointianalyysi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasviestinnän osaamisen vahvistaminen

 

 

 

 

 

Kielen rekisterien tunnistaminen ja oikean rekisterin valitseminen markkinointi- ja asiakasviestintätilanteissa

 

 

Opiskelija selvittää, mitä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut ammattilainen tarvitsee perustaessaan yritystä sekä pyrkiessään hoitamaan yritystä menestyksellisesti. Opiskelija kokoaa tietoa erilaisista yritystoiminnassa keskeisistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteista. Opiskelija hankkii tietoa esim. yrittäjävierailulla tai toteuttamalla yrittäjän haastattelun.

Opiskelija pohtii, miten yrittäjän tai yrityksen muun edustajan viestintä luo kuvaa yrityksen toiminnasta. Opiskelija ymmärtää selkeän ja sujuvan viestinnän merkityksen yrityksen toiminnalle.

 

 

Opiskelijaa syventää ymmärrystään markkinoinnin tavoitteista. Opiskelija perehtyy sekä perinteisiin että sähköisiin markkinoinnin kanaviin ja välineisiin ja niiden erityispiirteisiin. Opiskelija analysoi markkinointiviestinnän keskeisiä kielellisiä ja kuvallisia keinoja. Opiskelija etsii ja tarkastelee esimerkkejä onnistuneesta ja epäonnistuneesta markkinointiviestinnästä. Opiskelija ymmärtää asiakkaan profiloinnin merkityksen markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Opiskelija harjoittelee erilaisten markkinointitekstien laatimista (esim. nettisivut, markkinointikirje, mainos, sosiaalisen median kanava). Opiskelija kehittää selkeyttä ja sujuvuutta omassa kirjallisessa viestinnässään.

 

 

Opiskelija harjoittelee joitakin suullisia myyntitilanteita (esim. myyntipuhe, myyntipuhelu, tuote-esittely, myyntineuvottelu). Opiskelija syventää esiintymistaitojaan (esim. havainnollistaminen, äänenkäyttö, sanaton viestintä). Opiskelija kehittää selkeyttä ja sujuvuutta omassa suullisessa viestinnässään.

 

 

 

 

 

Opiskelija laatii markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kokonaisuuden omalle kuvitteelliselle tai liikeidean tasolla olevalle yritykselleen ja esittelee sen. Vaihtoehtoisesti opiskelija tutustuu jonkin, esim. oman alansa yrityksen markkinointiviestintään ja tekee selvityksen markkinointiviestinnän periaatteista, kielellisistä keinoista ja markkinointikanavista. Opiskelija esittelee laatimansa selvityksen.

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija vahvistaa osaamistaan erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa asiakasviestintätilanteissa. Opiskelija etsii tai esittelee esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista asiakasviestintätilanteista. Opiskelija harjoittelee erilaisia vaativampia asiakasviestintätilanteita (esim. reklamaatioon vastaaminen, sähköisen palautelomakkeen laatiminen, vieraiden vastaanottaminen). Opiskelija pohtii selkeän ja toimivan asiakasviestinnän merkitystä asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden kannalta.

 

Opiskelija syventää tietämystään kielen eri rekistereistä (esim. puhekieli, kirjoitettu puhekieli, asiatyylinen puhuttu kieli ja asiatyylinen kirjakieli). Opiskelija arvioi, minkälaista kieltä on sopivaa tai tarkoituksenmukaista käyttää erilaisissa markkinointi- ja asiakasviestintätilanteissa.

 

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa tiedonhaku-, ja harjoitus- ja tuottamistilanteissa.

 

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa markkinointi- ja asiakasviestinnän periaatteisiin ja auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa markkinointi- ja asiakasviestinnän keinoista ja tavoitteista.

 

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opiskelija saa palautetta tekemistään harjoituksista ja tuntityöskentelystään.

 

 

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää yrityksen hoitamisessa tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalvelun ja markkinointiviestinnän periaatteita ja käytäntöjä.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan taitoihin tuottaa markkinointitekstejä ja taitoihin toimia erilaisissa myynti- ja asiakaspalvelutilantilanteissa.

 

 

Muuta tietoa

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAINEN (1 osp)

Äidinkielen, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet

 

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

 

Ammattilaisen asiakaspalvelutaidot
(1 osp) 

Oman alan asiakaspalvelu- ja asiakasviestintätilanteiden kartoittaminen

 

 

 

 

 

 

 

Asiakaspalvelutietämyksen laajentaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

Omien asiakaspalvelutaitojen syventäminen

 

 

 

 

 

Asiakaspalveluosaamisen näkyväksi tekeminen

 

 

 

 

 

 

 

Kielen rekisterien tiedostaminen ja oikean rekisterin valitseminen asiakaspalvelutilanteen mukaan

 

 

 

 

Opiskelija syventää näkemystä omalla alallaan ja omassa ammatissaan esiintyvistä suullisista ja kirjallisista asiakasviestintä- ja asiakaspalvelutilanteista. Opiskelija hankkii tietoa esim. haastattelemalla alalla työskentelevää ammattilaista. Opiskelija hyödyntää kartoituksessa mahdollisuuksien mukaan myös omaa työkokemustaan tai työssäoppimiskokemustaan.

 

 

Opiskelija syventää ymmärrystään hyvän asiakaspalvelun yleisistä periaatteista. Opiskelija antaa esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista palvelutilanteista ja analysoi niitä. Opiskelija pohtii, miten hyvän asiakaspalvelun periaatteet otetaan huomioon erilaisissa oman alan asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija tarkastelee myös yritysten verkkoviestintää asiakaspalvelun näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää hyvän asiakaspalvelun merkityksen yrityksen toiminnan ja asiakastyytyväisyyden kannalta.

 

 

 

Opiskelija harjoittelee erilaisia, myös haastavia kirjallisia ja suullisia asiakaspalvelu- ja -viestintätilanteita (esim. sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut, asiakaskeskustelut, työn luovutus asiakkaalle, tiedottaminen, nettisivut) ja ottaa viestinnässä huomioon hyvän asiakaspalvelun periaatteet. Opiskelija pohtii selkeän viestinnän merkitystä asiakaspalvelussa ja kehittää selkeyttä ja sujuvuutta omassa viestinnässään.

 

 

Opiskelija kokoaa tekemistään harjoitustöistä omaa asiakaspalveluosaamistaan havainnollistavan kokonaisuuden ja esittelee sen. Mahdollisuuksien mukaan opiskelija voi sisällyttää esittelyynsä myös asiakaspalvelutilanteita, joissa hän on työssään tai työssäoppimisen aikana ollut mukana. Vaihtoehtoisesti opiskelija koostaa kirjallisen tai suullisen esityksen jonkin, esim. oman alansa yrityksen asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän periaatteista ja käytännöistä.

 

 

 

 

Opiskelija syventää tietämystään kielen eri rekistereistä (esim. puhekieli, asiatyylinen puhuttu kieli ja asiatyylinen kirjakieli, selkokieli). Opiskelija pohtii, millainen kieli sopii mihinkin asiakasviestintä- tai -palvelutilanteeseen. Opiskelija osaa ottaa erilaiset asiakkaat huomioon valitessaan kielen rekisterin puheessaan tai tekstissään. Opiskelija pohtii myös teitittelyn ja sinuttelun valintaa ja harjoittelee teitittelyä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa tiedonhaku-, ja harjoitus- ja tuottamistilanteissa.

 

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa asiakaspalvelun periaatteisiin ja auttaa opiskelijaa selvittämään oman alansa asiakaspalvelussa tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä syventämään asiakaspalveluosaamistaan.

 

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opiskelija saa palautetta tekemistään harjoituksista ja tuntityöskentelystään.

 

 

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja asiakasviestintätilanteissa.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan kykyyn pohtia ja kuvata hyvän asiakaspalvelun periaatteita ja asiakaspalvelussa tarvittavaa osaamista sekä kykyyn kehittää omaa viestintäänsä erilaisissa asiakaspalvelu- ja asiakasviestintätilanteissa.

 

Muuta tietoa

ÄIDINKIELI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Äidinkieltä jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin jatko-opinnoissa käytettäviin tekstilajeihin, kuten raporttiin, esseeseen ja tutkielmaan, lukemalla ja tuottamalla niitä. Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien tarkoituksen ja tekstien moniäänisyyden. Opiskelija oppii arvioimaan, analysoimaan ja kommentoimaan kriittisesti erilaisia lähdetekstejä.
Lähde- ja viitetekniikan tunteminen sekä suoran ja epäsuoran lainauksen keinojen hallitseminen Opiskelija tulkitsee ja käyttää suoran ja epäsuoran lainauksen keinoja ja oppii merkitsemään ohjeenmukaisesti tekstilähteet ja -viitteet näkyviin tuottamiinsa teksteihin.
Tekstin ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla erilaisia asiatekstejä eritellen tekstin sisältöä ja merkityksiä. Opiskelija harjoittelee tekstin sisällön tulkitsemista laatimalla esim. tiivistelmän tai miellekartan. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin tekstinymmärtämistehtäviin.
Suullisen viestinnän taitojen syventäminen Opiskelija kehittää suullisen viestinnän taitojaan esiintymis- ja ryhmätyötilanteissa. Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin haastattelukysymyksiin ja ryhmätehtäviin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisten jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien merkityksiä. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään suullisen viestinnän valmiuksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajituntemusta, tekstinymmärtämistä sekä suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti opiskelijan jatko-opintovalmiudet äidinkielen osaamisen osalta.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa