Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 413

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LVI-tekniset järjestelmät

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija oppii ymmärtämään rakennuksen LVI- ja kylmäteknisten järjestelmien toimintaperiaatteita ja tuntemaan niissä käytettyjä laitteita ja materiaaleja. Opiskelija oppii myös tulkitsemaan LVI-piirustuksia ja ymmärtää rakennusmääräyksiä ja ohjeita.
Rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri-, sekä ilmastointijärjestelmät

Opiskelija perehtyy

  • kiinteistön lämmönlähteisiin, erilaisten lämmitysjärjestelmien yleisiin vaatimuksiin, suunnitteluun ja kiinteistön sisälämpötilan hallintaan.
  • rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmien yleisiin vaatimuksiin ja toimintaperiaatteisiin, kiinteistön vesijohtoverkostoon ja viemärijärjestelmään ja yksittäisten huoneistojen vesijohtoihin ja viemäreihin.
  • erilaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin, iv-koneiden, kanavistojen ja varusteiden toimintaan, niiden yleisiin vaatimuksiin, viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten LVI-järjestelmien toimintaa ja käyttötarkoitusta. LVI-järjestelmiin tutustutaan hyödyntäen alan kirjallisuutta, Internetin tietolähteitä ja tietokoneohjelmistoja. Käytännössä järjestelmiin tutustaan työssäoppimisjaksolla ja oppilaitoksen työsaleissa (LVI-opetuskoneet- ja järjestelmät), sekä kiinteistöjen/rakennusten teknisissä tiloissa.
Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.
Muuta tietoa

LVI-TEKNISTEN LAITTEIDEN HOITO JA HUOLTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan kiinteistönhoitajan LVI-järjestelmiin liittyvät tarkastus- ja huoltotehtävät. Opiskelija oppii tarvittaessa myös milloin tulee kääntyä LVI-alan ammattilaisen puoleen.
LVI-teknisten laitteiden huolto Opiskelija perehtyy huollon tarpeeseen vaikuttaviin tekijöihin ja laitteiden oikeanlaiseen käyttöön mm. huoltokirjojen ja laitevalmistajien huolto-ohjeiden avulla. Opiskelija oppii huoltamaan tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet.
LVI-laitteiden vikojen korjaus Opiskelija tutustuu taloteknisten laitteiden ja järjestelmien häiriöihin, häiriöiden syihin ja häiriön poistamiseen, vikojen korjaamiseen, korjausten kiireellisyyteen, korjauskustannuksiin, laitevalintoihin, laitteiden käyttöikään ja huoltotyön mitoitukseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON YLLÄPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistön kunnon arviointi Opiskelija oppii arvioimaan rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta, sekä rakennetun piha-alueen käyttökuntoa ja tarkoituksenmukaisuutta.

Opiskelija oppii kiinteistön kunnon arviointiin liittyvien työmenetelmien hallintaa ja työtehtävissä tarvittavien työvälineiden käyttöä.

Korjaus- ja kunnossapitovastuut taloyhtiössä Opiskelija perehtyy keinoihin joilla pyritään takaamaan kiinteistön ja sen käyttäjien turvallisuus, sekä taloyhtiön korjaus- ja kunnossapidon vastuunjakoon.
Kiinteistön turvallisuus Opiskelija perehtyy mm. taloyhtiön pelastussuunnitelmiin, rakennuksen turvallisuuteen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, kiinteistönhoitajan rooliin turvallisuuden edistäjänä, pelastustoimen turvaamiseen, paloturvallisuuteen, väestönsuojiin ja omatoimiseen varautumiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

ENERGIATALOUS JA YMPÄRISTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset Opiskelija ymmärtää kiinteistönhoitajan työn tärkeyden kiinteistön energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän kannalta. Hän ymmärtää energiatehokkuuden ja kustannussäästöjen yhteyden, kiinteistönhoidon ympäristövaikutusten kokonaisuuden, sekä kiinteistönhoitajan roolin kestävässä kehityksessä.

Opiskelija oppii kiinteistön energian säästöä, energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa. Hän tutustuu energiankulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kestävään kehitykseen. Oppilas oppii myös miten energiansäästö vaikuttaa sisäilmaston terveellisyyteen ja viihtyvyyteen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa